Sual (241) : İynə vurmaq üçün istifadə olunan spirt pakdırmı?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Pakdır.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (242) : ."İzahlışəriətməsələləri"kitablarındayazılırki,murdarbirşeyazsuyatoxunarsa,suyunrəngini,dadınıvəiyinidəyişməsədəonumurdarlayır.İndifərzedinki,çoxlusaydaməsələn,aftafavarımızdırvəonlarınhərbiridəsuilədoludur.Onlarınhərbirinəbirqətrəmurdardüşsə(suyunrəngi,dadıvəiyidəyişməsədəaftafanınsuyumurdarlanır)vəbizdəonlarınhamısınıbirhovuzaboşaltsaq,buvaxtsularkürrhəddinəçatsalarpaklayıcıolacaq,ammaondamurdarsularyığışdığındanqaydayagörəgərəkmurdarolsun.
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

Murdar sular bir yerə yığışıb, kürr su həddinə çatdıqdan sonra da murdardır. Bu ki, deyilmişdir, murdarın toxunması ilə suyun rəngi, iyi və dadı dəyişməsə, murdar olmur, o surətdədir ki, su murdarın ona toxunduğu zaman kürr olmuşdur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (243) : Quru itin murdarlığı ilə yaş itin murdarlığı bərabərdirmi?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Əgər it quru olsa və ona dəyən şey də yaş olmasa, onu murdarlamır.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (244) : Murdarsudanqalxanbuxar,yaşbirşeyətoxunsa,sonrahəminşeyinsanınyaşolanbirüzvünətoxunsa,murdaredirmi?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Buxarın suya çevrilməsinə yəqinlik olmasa, murdar etmir.

Özsuallarınıza cavabalmaq üçün bizimsaytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (245) : İstibra etdikdən sonra alətdən yapışqan və çəkilən maye gəlsə, sperma hökmündədirmi?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Xeyir.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (246) : Eynimurdarolmayanbirmurdarlayaşlanmışaxarsuyunhökmünədir?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Pakdır.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.


Sual (247) : Kürsuyunmiqdarınıaçıqlayın?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Kür suyun miqdarı, ölçüsü 36 altı qarış olan qabın dolmasıdır və bu da təqribən 384 litr suya bərabərdir.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (248) : Bəzi şirkət və müəssisələrdə işə qəbul olmaq tibbi axtarış icrasına bağlıdır. Bunların da bəzisi övrətin açılmasına şamildir. Bu, işlərə olan ehtiyacla belə caizdirmi?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Xamenei

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Mükəlləf üçün ona baxan möhtərəm şəxsin yanında öz övrətini açması caiz deyildir, hətta işə qəbul olmaq ondan asılı olsa da. 

Amma əgər işlərin tərk edilməsi onu çətinliyə salsa və bu iş üçün naçar olsa, eybi yoxdur.


Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (249) : İstincadan (ğaitin məxrəcinin paklanmasından) əvvəl olan istibranın keyfiyyəti necədir?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Xamenei

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 İstincadan əvvəl olan istibra ilə istincadan və ğaitin məxrəcini paklamadan sonra olan istibra arasında keyfiyyət cəhətindən heç bir fərq yoxdur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (250) : Mənim bövlümün məcrasında bir xəstəlik var ki, bövl və istibradan sonra da bövl məndən kəsilmir və rütubət görürəm. Həkimə müraciət etdim, məsləhət gördüyü işləri yerinə yetirdim, lakin faydası olmadı. Mənim vəzifəm nədir?
Имя: Camal, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Xamenei

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 İstibradan sonra bövlün çıxmasındakı şəkkə etina olunmamalıdır. Və əgər bövlün qətrə-qətrə çıxmasına yəqinlik hasil olsa, İmam Xomeyninin (r.ə) risaləsində olan kimi ixtiyarsız sidiyi gələnin vəzifəsinə əməl etməyin vacibdir. Bundan sonra sənin öhdəndə heç bir şey yoxdur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Go to TOP