Sual (41) : Salamun əleykum.Belə bir sual vermək istəyirəm.Allah haradadir? (Şüpbəsiz mən bilirmki hər yerdədir) əhli sünnə qardaşlar Qurandan ayələr gətirirlər ki, Allah göydədir və buna Quran ayələri ilə cavab verirlər. Məsələn:əl-Əraf 54, Ta ha 5, ər-Rəd 2, Yunus 3, əs-Səcde 4, Furqan 59, əl-Hədid 4, Füssilət 11 bu ayələri misal gətirirlər.Qaf surəsinin 16-ci ayəsinden basqa Qurani Kərimde Allah Taalanıin hər yerdə olduğu haqqında ayə varmı? Varsa xahiş edirəm yazardınız.Həmçinin onların Buxari,Tirmizi, Muslim kimi səhih adlandırdıqları kitabda özlərinə Allahın hər yerdə olduguna aid hedis və ya rəvayət varsa buyurun yazin gözləyirəm.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Tanınmış vəhhabi alimi Məhəmməd ibn Əli ibn Süleymandan Allah-taalanın hır gecınin sonunda yeddinci səmadan yerə enişinin necəliyi haqqında suala belə cavab verib: Allahın enişi (nuzulu) həqiqi enişdir. Allah istədiyi formada nazil ola bilər... Mötəzilə alimləri hər gecənin sonunda Allahın lütfünün nazil olmasını bildirirlər. Lakin bu səhih deyil. Çünki Allahın rəhməti hımişə nazil olur. Demək, gecənin axırında Allahın özü nazil olur. (əl-Əsilətil- Nəcdiyyə ələl əqidətil Vasitiyyə, Dar ibn Xuzeymə, s. 81). Qeyd etmək lazımdır ki, yer kürəsində bir sutka ərzində hər gecənin axırı bir regiona məxsus olur. Buna görə də Allah anban hərəkətdə olmalıdır. Çünki hır ləhzə bir regionda gecənin axırıdır. Belə ziddiyətli məqamlara Məhəmməd ibn Əli ibn Süleymanın ifadələrində çox rast gəlmək olur. Misal olaraq bir neçə nümünə qeyd edək: 1-Əhli-sünnə və əl-Cəmaətin əqidəsi budur ki, Qiyamət günü Allah hökm etmək üçün öz zatına gələcək. (əl-Əsilətil- Nəcdiyyə ələl əqidətil Vasitiyyə, Dar ibn Xuzeymə, s. 47, 49, 52, 63, 68, 84). 2- Əhli-sünnənin inancına görə, Allahın həqiqi qurluşu vardır, amma yaranmışların qurluşuna oxşamır. (Orada, s. 28) 3-Əhli-sünnənin inacına görə, Allahın iki həqiqi əli var. Bizim bu inanc üçün ən tutarlı dəlilimiz budur ki, Quranda "yəd" kəlməsi təsniyə (ikilik) halında gəlib. Əgər "yəd" qüdrət mənasında olsaydı, təsniyə mənasında gələ bilməzdi. (Eyni mənbə) 4-Əhli-sünnə inancına görə, Allahın iki həqiqi gözü var. Bu iki göz onun zati sifətlərindəndir. (Eyni mənbə) 5- Əhli-sünnə inancına gör, Allah xəlqdən ayrıdır və ərş üzərindədir. (Eyni mənbə) 6- Əhli-sünnə inancına görə, "əynə" (harda) kəlməsi ilə Allahın məkanı haqqında sual soruşmaq olar. (Eyni mənbə) 7- Əhli-sünnə inancına görə, Allahın ayağı var. (Eyni mənbə) Qeyd edilmiş inanclar yalnız Məhəmməd ibn Əli ibn Süleymana aid deyil. Vəhhabilərin bir çox mənbələrində, məsələn, "Təshijil məfahim əqdiyyə fis sifatil ilahiyyə", "Eiqadu əimmətus-sələf əhıi-hədis" və s. eyni inaclar sələfilərin sarsılmaz əqidəsi kimi verilmiş və Allahı cism bilməyən hər şəxs kafir hesab edilmişdir. Lakin Qurani-kərimin bir çox ayələrində Allahın gözə görünməməyi, cism olmaması "Gözlər Onu dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lətifdir (cisimlikdən uzaqdır), (hər şeydən) xəbərdardır!" (Ənam, 103), heç bir elmin onu qavraya bilməməsi "Onların elmi isə Onu (Allahın zatını) əhatə edib qavraya bilməz!" (Taha, 110), Heçnəyin Alaha bənzəməməsi "Ona bənzər heç bir şey yoxdur." (Şura, 11) məlumat verilir. Qeyd: Qurani-kərimdə Allahın ərşi deyildikdə məqsəd bütün varlıq aləmidir ki, Allahın iqtidarı altında yer alıb.
Allah sizə yar olsun.
Sual (42) : Salamun əleykum.Allahın 99 adını və tərcüməsini yaza bilərdinizmi?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

1.Allah: Bütün adları özündə birləşdirir.

2.Rəhman: Dünyada əsirgəyici, bütün məxluqatına rəhmətiylə məlum edən.

3.Rəhim: Axirətdə bağişlayicı, sevdiklərinə və möminlərə mərhəmət edən.

4.Məlik: Mülkün sahibi, mülk və səltənəti davamlı olan.

5.Quddus: Hər cürə əksiklik və ayıblardan münəzzəh olan.

6.Salam: Hər çeşit afət və kədərlərdən əmin olan.

7.Momin: Qullarina əhəmiyyət verən.

8.Muhəymin: Hər şeyi göz edib qoruyan.

9.Əziz: İzzət sahibi, məğlub edilməsi imkansız olan, hər şeyə qalib olan.

10.Cabbar: Əzəmət və qüdrət sahibi, istədiyini mütləq edən,dilədiyinə müqtədir olan.

11.Mutəkəbbir: Ululuq sahibi, hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərən.

12.Xaliq: Yaradan, yoxdan var edən böyüklükdə tayi olmayan.

13.Bari: Hər şeyin aza və cihazini birbirinə uyğun yaradan.

14.Musavvir: Təsvir edən, hər şeyə bir şəkil və xüsusiyyət verən.

15.Qaffar: Qullarının günahını örtən, məqfirəti çox, günahları bağışlayıcısı.

16.Qəhhar: Hər şeyə, hər istədiyini edəcək surətə, qalib və hakim.

17.Vahhab: Çox ehsan edən, çeşit-çeşit nemətləri daima bağışlayan.

18.Rəzzak: Bütün məxluqatın rizqini verən və ehtiyacını qarşılayan.

19.Fəttah: Hər cürə müşkülləri açan və asanlaştıran, darlıqdan qurtaran.

20.Alim: Hər şeyi ən incə nöqtəsina qədər bilən, elmi əbədi və əzəli olan.

21.Qabiz: Dilədiyinə darliq verən, sıxan, daraldan.

22.Bəsit: Dilədiyinə bollüğ verən, açan, genişlədən.

23.Hafid: Yuxarıdan aşağıya endirən, alçaldan, dərəcələri salan.

24.Rafi: Yuxarı qaldıran, yüksəldən, dərəcələri yüksəldən.

25.Muiz: İzzət verən, əziz qılan.

26.Muzil: Zillətə düşürən, xar və həqir edən.

27.Səmi: Hər şeyi eşidən, qullarinın niyazını qəbul edən.

28.Basir: Hər şeyi görən.

29.Həkim: Hikmət sahibi olan, elədiyi hər işdə hikməti göz edən, hökm edən.

30.Adil: Son dərəcə ədalətli olan.

31.Lətif: Ən incə işlərin bütün incəliklərini bilən, lütf və ehsan sahibi olan.

32.Habir: Hər şeyi iç üzündən,gizli tərəfindən xəbərdar olan.

33.Həlim: Yumşaq davranan, hilmi çox olan.

34.Əzim: Yetərincə əzəmətli olan.

35.Qafur: Çox bağişlayan, maqfirəti çox.

36.Şəkur: Ozünün rizası üçün edilən əməlləri daha ziyadəsi ilə qarşılayan.

37.Aliyy: Çox ulu.

38.Kəbir: Çox böyük.

39.Hafiz: Edilən işləri bütün təfsilatiyla hifzədən, hər şeyi bağişlayan və bəladan qoruyan.

40.Mukit: Bilən, təyin edən. Hər yaradılmışın rizqini verən.

41.Hasib: Hər kəsin həyatı boyunca elədiklərinin hesabını yaxşı bilən.

42.Cəlil: Əzəmət sahibi olan, ululuq sahibi olan.

43.Kərim: Çox ikram edən, kərimi olan.

44.Rakib: Bütün varliqlar və bütün işlər mürəkkəbəsi altında olan.

45.Mucib: Özünə yalvaranlarin istəklərini verən,dualari qəbul edən.

46.Vasi: Lütfü bol olan.

47.Hakim: Əmirləri, kəlami və bütün işləri hikmətli, hikmət sahibi olan.

48.Vədud: Yaxşı qullarını sevən, rizasina endirən və sevilməyə layiq olan.

49.Məcid: Şani, şərəfi çox üstün olan.

50.Bais: Ölüləri dirildən, qəbirlərdən çıxartan.

51.Şəhid: Hər vaxt və hər yerdə hazir və nazir olan.

52.Haqq: Vacibul vücud olan, varliği heç dəyişmədən duran.

53.Vəkil: Təvəkkül sahiblərinin işini düzəldib onlardan daha yaxşi təmin edən.

54.Qəvi: Yetərincə qüvvətli.

55.Mətin: Yetərincə güclü.

56.Vəli: Seçkin qullarının dostu.

57.Həmid: Ancaq özünə həmd edilən, bütün varlığın diliylə deyilən.

58.Muhsin: Namütənahi da olsa, bir-bir hər şeyin sayını bilən.

59.Mubdi: Məxluqati maddəsiz və örnəksiz olaraq başdan yaradan.

60.Muid: Yaradılmışları yox etdikdən sonra təkrar yaradan.

61.Muhyi: Əhya edən, dirildən, can bağışlayan, sağlıq verən.

62.Mumit: Canlı, bir məxluqatın ölumünü yaradan,öldürən.

63.Hayy: Diri, tam və mükəmməl mənasıyla həyat sahibi.

64.Qəyyum: Yaratdıqlarının işini bilən

65.Vacid: İstədiyini, istədiyi vaxtda tapan.

66.Vahid: Tək. Zatında, sifətlərində, adlarında, ortağı və bənzəri olmayan.

67.Səməd: Hər şey Ona möhtac, fəqət O heç bir şeyə möhtac deyil.

68.Qadir: İstədiyini, istədiyi kimi yaratmağa müktədir olan.

69.Muqtədir: Qüvvət və qüdrət sahibləri üzərində dilədiyi kimi təsəvvür edən.

70.Muqaddim: İstədiyini önə gətirən, önə alan.

71.Muahhir: İstədiyini geri qoyan, arxaya buraxan.

72.Əvvəl: Hər şeydən öncə var olan.

73.Ahir: Hər şey həlak olduqdan sonra geri qalan.

74.Zahir: Varliği saysız sübutlarla açıq olan.

75.Batin: Ağılların idrak edəməyəcəyi üzrə əzabi gizli olan.

76.Vali: Bu münəzzam kainati və bütün hadisələri tək başına idarə edən.

77.Mutəali: Ağlın mümkün görduyu hər şeydən, hər haldan uca olan.

78.Bərr: Qullarına yaxşılıqı və ehsanı, nemətləri bol olan.

79.Təvvab: Tövbələri qəbul edib günahları bağişlayan.

80.Muntəqim: Günahkarlara, ədalətiylə, müstəhəq olduqları cəzanı verən.

81.Əfuv: Bağışlayan, maqfirət edən.

82.Rauf: Mərhəmət edici, şəfqətli.

83.Malikul Mulk: Mülkün əbədi əzəli sahibi.

84.Zulcəlal-i Vəl-İkram: Həm əzəmət sahibi, həm artıq kərəm sahibi.

85.Muqsit: Hökmündə ədalətli olan.

86.Cami: İstədiyini istədiyi zaman istədiyi yerdə toplayan.

87.Qani: Çox zəngin, heç bir şeyə möhtaci olmayan.

88.Muğni: Dilədiyinə zənginlik verən müstəqini qılan.

89.Məcid: Qədri və Şani böyük, kərəm və müsəmməhasi bol.

90.Mani: Bəzi şeylərin meydana gəlməsinə icazə verməyən.

91.Nur: Aləmləri nurlandiran, dilədiyini nur edən, nur olan.

92.Hadi: Hidayətə qovuşduran, qulunu xeyirlə müvafiq qilan.

93.Bədi: Nümunəsiz, misalsiz, əcayib və heyrət verici aləmlər yaradan.

94.Baqi: Varlığının sonu tapılmayan, əbədi olan.

95.Varis: Varlığı davam edən, sərvətlərin həqiqi sahibi.

96.Rəşid: Bütün aləmləri doğru bir nizam və hikmətlə aqibətinə çatdıan.

97.Səbir: Çox səbirli olan, üsyankarlardan təcili intiqam almayan.

98.Dar: Zərər verəcək şeyləri yaradan, xüsrana uğradan.

99.Nafi: Xeyir və mənfəət verəcək şeyləri yaradan, faydalandıran

De: "İstər Allah deyib çağırın, istərsə də Mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da, hər halda ən gözəl adlar Ona məxsusdur". (İsra surəsi,110)
Allah sizə yar olsun.
Sual (43) : Salamun əleykum.Allah Əhəd, Vahid, yeganə olduğu halda, kəlamlarında nə üçün “Biz” kəlməsindən istifadə edir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
“Mən” əvəzində “Biz” deyilməsi əzəmət və böyüklük nişanəsidir. Ərəb ədəbiyyatçılarının fikrincə, “Mən” yerinə “Biz” işlədilməsi əzəmətli isanlara xas olan xüsusiyyətdir. Böyük insanlar heç vaxt tək olmurlar. Ümumiyyətlə, çoxlu tərəfdarları olan şəxs danışarkən “mən” yox, “biz” kəlməsini işlədir. Quranda isə “biz” kəlməsi Allahın əzəmətinə işarədir. Quranda hər dəfə Allahın Özünü “Biz” kəlməsi ilə təqdim etməsi Onun əzəmət və böyüklüyünü xatırladır. Bəli, bütün varlıq aləmi Onun hökmü altındadır. Belə bir ifadə bizim tövhid inancımızı kamilləşdirir və diqqətimizi Allahın müqəddəs zatına yönəldir.
Allah sizə yar olsun.
Sual (44) : Salamun əleykum.Allahin Quranda bəzi adları gəlmişdir məsələn həşr surəsində. O barədə sizdən məlumat istəyirəm.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

“Həşr” surəsinin 24-cü ayəsində buyurulur: “Ən gözəl adlar Ona məxsusdur.” “Əllah” kəlməsi zatı addır və ondan 99 ad və sifət birləşir. İslamda əxlaq mövzusunun əsasını bu ad və sifətlərin tanınması təşkil edir. Hədislərdə buyurulur ki, özünüzü ilakhi əxlaqla zinətləndirin. İnsan ilahi sifətlərə yiyələnməklə həqiqi insanlıq məqamına nail olmalıdır. İdeal bir cəmiyyət qurmaq üçün bu cəmiyyətdə ilahi sifətlər cilvələnməlidir.

Məsələn, cəmiyyət sülhə eytiyaclıdır. Allahın “Səlam” adı bu sülhü ifadə edir.

Məsələn, fərdi və ictimai həyatda xoşbəxt olmaq üçün mehribanlıq və bağışlamaya ehtiyac var. Allahın “Rəhman və Rəhim” adları bu iki sifəti təcəssüm etdirir. Allahda olan elm, qüdrət, ədalət kimi sifətlər “sübutiyyə” və ya “cəmaliyyə” sifətləri adlanır. Amma elə sifətlər də vardır ki, Allah bu sifətlərdən uzaqdır. Məsələn, cism, zaman, məkan, mürəkkət kimi sifətlər Allahda yoxdur və belə sifətlər “səlbiyyə” və ya “cəlaliyyə” adlanır.

Bundan əlavə ilahi sifətlər zatı və feli olmaqla iki yerə bölünür. Zatı sifətlərə Allahın qüdrət, elm kimi sifətləri aiddir. Zatı sifətlərə Allahın qüdrət, elm kimi sifətləri aiddir. Zatı sifətlərin mövcudluğu heç nədən asılı deyil. Məsələ, başqa vücud olsa da, olmasa da Allah alimdir. Amma Allah bir iş görmədən feli sifət gerçəkləşməz. Məsələn, Allah məxluqu yaratdıqdan sonra “xaliq” sifəti gerçəkləşir.
Allah sizə yar olsun.
Sual (45) : Salamun əleykum.Allah sözünü ərəbcədən tərcümə etdikdə nə məna verir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Mübarək "Allah" məfhumu əslində " ال اله "(əl İləh) olub, ikinci həmzə həzf olaraq Allah (الله) halına düşub. "Ələh" kəlməsindən olan İləh prəstiş etmək anlanını verir. Lakin "Allah" məfhumu Allah-taalanın bütün atributların;-sifetlərini əks etdirən addır.
Allah sizə yar olsun.
Sual (46) : Salam. Sualım bundan ibarətdir ki, Allah zülm sifətinə, eləcə də digər mənfi sifətlərə malikdirmi?
Allahın adı ilə.   
Əleykumus-salam. 
Bizim etiqadımıza əsasən, əql yaxşı və pis işləri ayıd etməyə qadirdir. İşlərin yaxşı və pisliyi əqli və zatidir. Bir sıra işlər zati olaraq yaxşı və bəyəniləndir. Bəzi işlər isə pis və xoşagəlməzdir. Bizim əqlimiz şəriət buyuruqlarını nəzərə almadan, bəzi işlərin yaxşı olub, şübhəsiz yerinə yetirilməsini, bəzi işlərin pis olub, sözsüz tərk edilməsini dərk etməyə qadirdir. Əqlin hökmü sabitdir və sabit me`yara malikdir. Fellərdəki yaxşı və pislik həmişə hamı üçün sabit və eynidir. Yəni, əgər əql ədalətin yaxşı, zülmün pis iş olmasını deyirsə, deməli, bu həmişə və hamı üçün belədir.
Buna əsasən, biz Allahın ədalətli olmasına, heç kəsə zülm və haqsızlıq etməməsinə inanırıq. Allah-taala həmişə yaxşı və bəyənilən işlər görür. Ondan heç vaxt pis işlər baş vermir. Çünki əqlin hökmünə əsasən zülm, pis işlər və bəyənilməyən sifətlər pisdir, onlar mütləq tərk olunmalıdır.
Allah-taala mütləq şəkildə həkim və alim olduğundan, (zati olan, heç bir qeyd-şərt qəbul etməyən, xüsusi zamana, məkana və idrak edən şəxsə məxsus olmayan) bu işlərin pis olmasını hamıdan yaşı dərk edir və heç vaxt onları yerinə yetirmir. Başqa sözlə, insan dərk edir ki, ədalətlə davranıb, yaxşı əməllər yerinə yetirmək hər hansı bir şəxs üçün ucalıq və kamal; zülm və haqsızlıq edib, pis əməllər yerinə yetirmək isə, alçaqlıq və eybdir. Allah-taala mütləq şəkildə aqil olduğu üçün bu məsələni dərk edir. Belə bir idrakla Allah-taala çirkin, nöqsanlı, eybli və kamalın əksinə olan işlər yerinə yetirərmi?!
Şiələrin əqidələrinə və yuxarıda qeyd olunan təhlillərə görə, Allah-taala zülm kimi rəzil və çirkin sifətlərdən uzaqdır.
Həyatda həmişə uğurlu və şad olmağınızı arzu edirik!
Sual (47) : Bismillahi və billah. Salam aleykum. Siz əzizlərdən bir rica var. Zəhmət deyilsə, Tövhid barəsində dərslərin sayını artırın. Məs., Allahın feli sifətləri ilə zatı sifətləri arasındakı fərq nədədir? Minnətdaram. Vəssəlamu aleykum əla ibadis-salihin!
Allahın adı ilə.
Əleykumus-salam.
Saytımızın inkişafı üçün verdiyiniz məsləhətə görə sizdən təşəkkür edirik və hər zaman sizlərin dəyərli məslətlərinizi gözləyirik.
Mütəal Allaha aid edilən sifətlər ya Allahın zatına aid olunan və Onun kamalına dəlalət edən həyat, elm, qüdrət kimi məfhumlardır. (Allahın) yaxud da xaliqiyyət və raziqiyyət kimi Mütəal Allahla Onun məxluqları arasında olan rabitədən irəli gələn məfhumlardır. Birinci qismə aid olan sifətlərə zati sifətlər, sonunculara isə feli sifətlər deyilir.
Bu iki qism sifətlər arasında əsaslı fərq bundan ibarətdir ki, birinci dəstədə Allahın müqəddəs Zatı ona aid olunan sifətlərlələ eynilik təşkil edir. Lakin ikinci dəstə sifətlər Mütəal Allah ilə məxluqat arasında əlaqədən irəli gəlir. Allahın zatı ilə məxluqatın zatı bu əlaqənin qarşılıqlı tərəfləri kimi nəzərə alınır. Məsələn, “xaliqiyyət” sifəti varlıq aləminin Allahın zatından olan asılılıqdan irəli gəlir və Allah və Onun məxluqatı bunun iki tərəfini təşkil edir. Allahın müqəddəs zatı və məxluqların zatı xaricində isə ayrılıqda yaratmaq adlı həqiqi bir şey mövcud deyildir. Əlbəttə, Mütəal Allah Öz zatında yaratmağa qüdrətlidir, lakin qüdrət Onun zat sifətidir, yaratmaq məfhumu isə əlavə bir məfhum olub fel məqamından irəli gəlir. Buna görə də “yaratmaq” feli-sifətlərdən sayılır. Amma yaratmağa qadir olmaq məsələsinə gəldikdə isə bu, qüdrət sifətinə qayıdır.
Allahın zati sifətlərinin ən mühümü həyat, elm və qüdrətdir. Eşitmək və görməyə gəldikdə isə əgər eşidilənlərə və görülənlərə alim olmaq, yaxud eşitmək və görməyə qadir olmaq nəzərə alınsa, bu halda eşitmək və görmək “əlim” və “qədir” sifətlərinə qayıdır. Əgər onlardan məqsəd fel olaraq eşitmək və görmək olsa, bu halda o, eşidən və görən Zatın eşidilməyə və görülməyə qabiliyyəti olan əşyalar arasındakı əlaqəsindən əldə olunur. Bu da feli-sifətlərdən sayılmalıdır. Belə ki, bə’zən elm də həmin mənada işlədilir və “feli elm” adı ilə tanınır.
Bəzi mütəkəllimlər kəlam və iradəni də zati sifətlərdən hesab etmişlər.
Allah sizə yar olsun.
Sual (48) : Salam. Tövhide-sifatinin (sifətlərdə Tövhid) bir miqdar izah edində bu nədeməkdir. çox sağolun cavabınıza görə.
Allahın adı ilə.
Əleykumus-salam.
Tövhide-sifati budur ki, Allah-təala bütün kamal sifətlərinə malikdir. Allahın elm, qüdrət, əbədiyyət, və s. bu kimi sifətləri (xüsusiyyətləri) hamısı Onun Pak Zatında cəmlənmişdir. Və bu xüsusiyyətlər Onun vahid, bölünməz və bir olan zatının eynidir. Məxluqatın sifətləri isə bir-birindən ayrı olmaqla bərabər, onların zatından da, ayrıdır. Allahın sifətləri isə belə deyildir. Əlbəttə, “Allahın sifətləri isə Onun zatının eyni olması bəhsini” daha yaxşı anlamaq (üçün bir sıra elmi və fəlsəfi zərifliklərə diqqət etmək lazımdır) xüsusi incəliklə düşünmək və diqqət tələb edir.
Allah sizə yar olsun. 

Sual (49) : Salam. Allah sözünü ərəbcədən tərcümə etdikdə nə məna verir?
Allahın adı ilə.   

Əleykumus-salam.

Mübarək "Allah" məfhumu əslində " ال اله "(əl İləh) olub, ikinci həmzə həzf olaraq Allah (الله) halına düşub. "Ələh" kəlməsindən olan İləh prəstiş etmək anlanını verir. Lakin "Allah" məfhumu Allah-taalanın bütün atributların;-sifetlərini əks etdirən addır.

Allah sizə yar olsun. 


Go to TOP