Sual (11) : Salamun əleykum.Allahın vəlilərinə (məsumlara, peyğəmbərlərə, həzrət Zəhra (s.ə) və 12 imama) təvəssül etmək Allaha şərik qoşmağa (şirkə) səbəb olurmu?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
“Təvəssül” bir şəxsin başqa hörmətli bir şəxsi özü ilə Allah arasında vasitə seçib Allaha yetişməsi deməkdir. Təvəssülün aşağıdakı növləri vardır:
1. Yaxşı əməllərə təvəssül etmək. Sünnü alimi Cəlaləddin Süyuti bu haqda rəvayət edərək deyir: “Allaha itaət etmək və Onun sevdiyi, razı olduğu əməllləri yerinə yetirməklə Allah dərgahına yaxınlaşmaq olar.”[3722]
2. Allahın ləyaqətli bəndələrinə təvəssül etmək.
Qurani-kərim Yusifin qardaşlarının dilindən belə hekayət edir: “Yəqubun övladları öz atalarına dedilər: “Ey ata, böyük Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını istə, çünki biz səhvə yol vermişik.” Yəqub dedi: “Tezliklə öz Rəbbimdən sizin günahlarınızın bağışlanmasını istəyəcəyəm. Həqiqətən O, bağışlayan və mehribandır.”
Qeyd olunan ayədən aydın olur ki, Yəqubun övladları bağışlanmaq üçün öz atalarına təvəssül etdilər.
3. Güclü mənəviyyata, Allah yanında xüsusi hörmət və məqama malik olan şəxslərə təvəssül etmək olar.
İslam dininin əvvəllərində ilahi övliyalara təvəssül etmək o qədər adi hal idi ki, o dövrün şairləri Peyğəmbəri (s.ə.v.v) Allah dərgahında vasitə edirdilər.
Səvad ibni Qarib Peyğəmbərə (əleyhissalam) qoşduğu qəsidədə belə yazmışdı.
“Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa bir məbud yoxdur. Sən hər bir gizli işdən xəbərdarsan. Şəhadət verirəm ki, Sən, ey əziz və paklar övladı, bütün peyğəmbərlərin arasında Allaha çatmaq üçün yaxın və vəsiləsən.”[3723]
Peyğəmbər bu şeri Səvad ibni Qaribdən eşitdikdə heç vaxt onu bu işdən çəkindirmədi, onu şirk və bidətçiliklə müttəhim etmədi.
[3722]  “Əd-dürrül-mənsur”, 2-ci cild, səh.280, Beyrut çapı
[3723]  “Əddürərüs-səniyyə” Seyyid Əhməd ibni Zeyni Dehlan, səh.29, Təbəranidən nəqlən
Allah sizə yar olsun.
Sual (12) : Salamun əleykum.Allah dostlarının təvəllüd və ya vəfat günlərini təntənəli keçirmək şirk sayılırmı və bidətə səbəb olurmu?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Bu sualın cavabının mənfi olması gün kimi aydın məsələdir, lakin yarana biləcək şübhələri aradan qaldırmaq üçün bu məsələnin şəri sübutlarını sizin nəzərinizə çatdırırıq.
Qurani-kərim müsəlmanları Peyğəmbərin (s.ə.v.v) Əhli-beytini sevməyə dəvət edərək buyurur: “(Ey Peyğəmbər, ümmətə) de ki, mən sizdən, risaləti təbliğ etməyimin müqabilində ən yaxın qohumlarıma qarşı məhəbbət göstərməkdən başqa bir şey istəmirəm.”[3724]
Onların təvəllüd və vəfatları ilə əlaqədar olaraq mərasimlərin təşkil olunması bir növ Peyğəmbərə (s.ə.v.v) ehtiramdır. Qurani-kərim Peyğəmbərə (s.ə.v.v) yardım etməkdən əlavə, onun məqamını uca tutmağı da hidayət və səadətin meyarları hesab etmişdir: “Ona (Peyğəmbərə) iman gətirənlər, inananlar və hörmət bəsləyənlər, yardım edənlər və ona nazil etdiyimiz kitaba tabe olanlar səadətə çatanlardır”.[3725]
Bu cür mərasimləri təşkil etmək eynilə Allahın əmrlərinə itaət etməkdir. Allah təala Qurani-kərimdə Peyğəmbərin (s.ə.v.v) cəlalından söhbət edərək buyurur: “Sənin ad-sanını, şan-şöhrətini ucaltmadıqmı?”[3726]
Bu mübarək ayədən aydın olur ki, Allah təala Peyğəmbərin cəlalının bütün dünyada genişlənməsini istəyir və Özü də Quran ayələrində onun məqamını tərifləyir. Biz də Allahın kitabına tabe olaraq onların xatirələrini əzizləyir, şəhadət və doğum günlərini qeyd edirik. Onların xatirələrini dirçəltməklə Allaha itaət edib öz məhəbbətimizi bildiririk.
[3724] “Şura” surəsi ayə.23
[3725] “Əraf” surəsi, ayə-157
[3726] “İnşirah” surəsi, ayə-4


Allah sizə yar olsun.
Sual (13) : Salamun əleykum.İnsan öz etiqadını hansı yollarla gücləndirə bilər?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Müsəlman fərd əqidə əsasları və dini prinsiplərə inamını o qədər gücləndirməlidir ki, uyğun sahədə müxaliflər tərəfindən hücuma məruz qaldıqda müqavimət göstərib, qəti dəlillərlə əqidəsini müdafiə edə bilsin.
Söhbətin bu əsnasında dini inancları möhkəmləndirmək yollarından bəzilərini nəzərdən keçirsək münasib olar:
Birinci yol varlıq aləmi və onda baş verən hadisələr haqqında dərindən düşünməkdir. İnsan öncə özünü tanımağa cəhd etməlidir. O öz zatında mövcud olan qüvvələri yetərincə tanımalı, öz mürəkkəb zahiri quruluşunu, yəni cismini nəzərdən keçirməli, ruhundakı tutumları, vicdan və fitrətini dəyərləndirməlidir. Bu halda insan rahatlıqla varlıq aləminin yaradıcısına inanır. Həzrət Peyğəmbər (s) uyğun mövzu ilə bağlı buyurur: “Özünü tanıyan hər kəs, şübhəsiz, Rəbbini tanıyacaq.”[79]
Qurani-məcid müxtəlif məqamlarda insanların varlıq nizamına diqqətinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bir məqamda buyurulur: “Məgər dəvənin quruluşuna baxmırlar ki, necə yaradılıb? Səmalar necə yüksəldilib, dağlar necə qərar verilib, yer necə açılıb və hamarlanıb?”[80] Başqa bir məqamda buyurulur: “Həqiqətən, yerin və göyün yaranışında möminlər üçün, sizin yaranışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlıların yaranışında inananlar üçün, gecə-gündüzün gediş-gəlişində, onlar arasındakı fərqdə, Allahın səmadan nazil etdiyi və ölü torpağı diriltdiyi ruzidə (yağışda), küləklərin əsməsində düşüncə sahibləri üçün nişanələr var.”[81]
İkinci yol varlıq aləmi və ondakı mövcudlar haqqında yazılmış müxtəlif kitabların mütaliəsidir. İnsan botanika, astronomiya, zoologiya kimi müxtəlif sahələrlə bağlı elmi kitabları mütaliə etməklə ətrafı ilə tanışlıq üçün faydalı məlumatlar əldə edə bilər. Uyğun mövcudlar və məxluqlar, hər bir varlığa hakim olan qanunlar barədə düşünməklə bütün bunları ərsəyə gətirmiş qeybi qüvvəyə inanmaq mümkündür.
Bu baxımdan etiqad əsasları mövzusunda yazılmış kitabların da mütaliəsi faydalıdır. Uyğun kitablarda əqidə əsaslarının sübutu üçün dəlillər göstərilir. Kəlam və fəlsəfə kitabları nümunə göstərilə bilər. Hər bir insan öz düşüncəsi tutumunda bu kitablardan faydalanıb üsulidin sahəsində öz inanclarını möhkəmləndirə bilər.
Üçüncü yol etiqad əsasları sahəsində nəzər sahibi olan alimlər və mütəfəkkirlərlə üzbəüz söhbətdir. İnsan bu yolla öz etiqadındakı zəif nöqtələri müəyyənləşdirib onların islahı istiqamətində addım ata bilər.
Dördüncü yol uyğun ehtiyacların aradan qaldırılması üçün Allahdan yardım və hidayət diləməkdir. İnsan Allahla daha artıq rabitədə olduqca ona daha da yaxınlaşır, onu daha yaxşı tanıyır və şübhələri aradan qalxır.
Məşuq aşiqinə salmasa nəzər,
Aşiqin səyləri gedəsi hədər.
İnsanın etiqadlarının güclənməsində və əbədi səadətində Allah zikrinin böyük təsiri var.
[79]  “Biharul-ənvar”, c. 2, s. 32, hədis 22
[80]  Surə 88, “Ğaşiə”, ayələr 17-20
[81]  Surə 45, “Casiyə”, ayələr 3-5

Allah sizə yar olsun.
Sual (14) : Salamun əleykum.Bəşərin Allahı tanıması mümkündürmü? Mümkünsə, hansı həddə qədər və bu tanımağın dəyəri nədir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Insan müxtəlif yollarla Allahı tanıya bilər. Bu maarif, ola bilsin ya əqli, ya da qəlbi yolla olsun. Bəzən filosoflar və hikmət sahibləri hüsuli elm (insanın beş dərk qüvvəsi vasitəsi ilə ələ gətirdiyi elm), hiss və əql vasitəsi ilə Allah-taalaya elmi ələ gətirirlər. Bəzi şəxslər isə, ariflər kimi, hüzuri elm (insanın batini hissi ilə ona gələn agahlıq) vasitəsi ilə öz məşuqlarına mərifət tapırlar və buna şühud (batini gözlə görmək) deyilir. Məslən, atəşin varlığına yəqinlik tapmaqdan ötrü bəzən, əlamət olaraq tüstünün olması kifayətdir. Bəzən isə, atəşin özünə birbaşa baxmaqla atəşi dərk etmək olur. Yaxud bədənin bir miqdarını atəşdə yandırmaqla onun varlığına yəqinlik tapılır və hiss olunur.
Hər halda bu iki qaydada, yəni, hüsuli və hüzuri elmdə bəzən yol, qayda və hədəf bir olur; məsələn, fərd ilahi ayələri və kainatın nəzmini mütaliə etməklə Allah-taalanın varlığına çatır. Bəzən də belə deyil, yəni, qayda və yol və ya yol və hədəf birdir. Məsələn, fərd, öz nəfsini tanımaqla Allaha çatır və bu ikinci qismə aiddir. İlahi sifətlər və adlarda təfəkkür etməklə Allaha yetişən yol isə üçüncü qism maarifdəndir.
Bu qismlərin hansı birində yol və hədəf bir olsa və insan öz ələ gətirdiklərini müşahidə edə bilsə belə maarif ən yüksək mərtəbəyə malikdir. Ayə və rəvayətlərdə bu üç yol bəyan olunmuşdur və qeyd olunmuşdur ki, Allah-taalanın varlığından aydın və zahir heç bir şey yoxdur. Ona görə də Onun vasitəsi ilə Ona yetişmək olar. Allah elə bir varlıqdır ki, Onu görməkdən ötrü başqasına ehtiyac yoxdur. Əgər Onun müşahidəsindən qafiliksə, bunun səbəbi gözümüzün önündə olan qəflət pərdəsinin hüsuli və hüzuri elmlərimizin üstünü örtməsidir.
Bizim elmə elmimiz yoxdur. Bu mürəkkəb elmə çatmaqdan ötrü zülmət və nur hicablarını gözümüzün önündən uzaqlaşdırmalıyıq. Ona görə də Allahı tanımaq haqqında deyilir ki, bu elm fitridir və əgər bu yolda hansısa elmdən istifadə edilirsə bu səbəb deyil, ayıqlıq üçündür.
Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, Allah-taalanın zatının və sifətlərinin dərinliyi nə hikmət sahibinin dərk qüdrətində və nə də ariflərin müşahidəsində məhdudlaşmır. Bundan başqa yerdə qalan digər xüsusiyyətlər dərk və şühud olunmaq qabiliyyətinə malikdirlər.
Daha geniş cavab:
Bu suala cavab verməkdən ötrü əvvəlcə maarif və tanışlıq vasitələri ilə tanış olmaq lazımdır. O da üçdür; hiss, əql və qəlb.
Zahiri hiss üzvləri, əşyanın sırf zahiri və onun təsirləri ilə bağlıdır və onun batininə nüfuz edə bilmir. Həmçinin, insana verdiyi geniş məlumata baxmayaraq zaman və məkan cəhətdən məhduddur.
Əql, elə bir xüsusi qüvvədir ki, əsas vəzifəsi külli məfhumların (dərk olnumaq qabiliyyəti olan şeylərin) dərkidir. Bu cəhətdən insan üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir və vəzifələrindən biri də hansısa bir məsələdə dəlil gətirməklə onu isbat etməkdir. (istidlal).
Amma tanışlıq vasitələri bu iki yola münhəsir deyil və insan qəlb yolu ilə də əzəmətli maarif ələ gətirə bilər. Həmçinin, qəlb digərlərinin dəlil yolu ilə ələ gətirmək istdiklərini batini müşahidə yolu ilə ələ gətirir və ariflər Allahı bu yolla tanımağa daha çox üstünlük verirlər.[82] Başqa sözlə desək, ümumi şəkildə mərifət ya hüsuli, ya da hüzuri və şühudidir.
Hüsuli mərifət, fəlsəfi və əqli dəlilləri nəzərə almaqla zehni məfhumların nəticəsində ələ gəlir. Hüzuri mərifət isə əvvəlcədən fərdin yanında heç bir məna, məfhum və zehni surətin vasitəsi olmadan ələ gəlir. Hüzuri mərifətə irfani və şühudi mərifətləri misal göstərmək olar ki, bu zaman bir şeyin əsl həqiqəti batini gözlə müşahidə olunur. Əlbəttə, hüsuli (əqli) mərifətdə hiss və təcrübə kimi məqəddimələrdən də istifadə etmək olar. Məsələn, təfəkkür yolu ilə kainatın nəzmində Allah-taalanın qüdrət əlamətlərinə diqqət yetirib bununla da sadə dəlil ələ gətirmək olar. Amma, bir yerdə ki, insan daha çox mərifət ələ gətirmək istəsə, sırf əqli müqəddimələrdən bəhrələnməlidir.
Hər halda diqqət etmək lazımdır ki, birincisi, insanların əlində olan təcrübə laboratoriyaları, təhqiqat müəssisələri və sırf təcrübi elmlərin sayəsində Allah-taalanın isbat və ya inkarını ələ gətirmək olmaz.[83] Çünki, təcrübə hissinin əhatəsi o qədər azdır ki, əzəmətli metafizik aləmə əl tapa bilmir və bu yolda sırf əqli müqəddimat dəlillərindən bəhrələnmək lazımdır. İkinci; baxmayaraq ki, islami mətnlərdə həqiqətə çatmaqdan ötrü kainat[84] və onun möcüzəlikləri haqqında düşünmək sifariş olunub, amma bir məsələdən qafil olmaq lazım deyil ki, belə araşdırmalar və varlıqların qurluşu və nəzmi haqqında düşünmək yalnız, bütün bunların arxasında ilahi qüdrət və hikmətin olmasını anlamaqdan ötrüdür. Yoxsa, sırf belə araşdırmalarla Allah-taalanın Özünün zatı və ya sifətlərinin keyfiyyəti və sair haqqında açıq və aydın maarif ələ gətirmək olmaz.
Amma, hüzuri mərifət üç cür təsəvvür olunur: a) səbəbin (illətin) nəticəyə (məlula) olan hüzuri elmi; b) mücərrəd varlığın öz zatına olan hüzuri elmi; v) nəticənin (məlulun) səbəbə (illətə) hüzuri elmi.
Yaranmışların Allah-taalaya hüzuri elmləri (mərifətləri) birinci və ikinci qismdən yox, məhz üçüncü qismdəndir. İnsanın qüsur və məhdudiyyəti Allah-taalaya olan mərifətinin azlığına səbəb olur. Allah-taalanın bütün varlıqlara (o cümlədən insana) yaxın olmasına baxmayaraq, yaranmışların özlərinin naqisliyi və məhdudiyyəti səbəb olur ki, Ondan müxtəlif məsafələrdə qərar tutsunlar.
Mühəqqiq Tusi (rəh) mərifət haqqında yaxşı bir məsəl çəkərək yazır: “Allah-taalaya mərifət tapmaq atəşi tanımaq kimidir. Atəşi tanımağın ən son mərtəbəsi başqasında atəş haqqında bəzi sifətləri eşitməkdir. İkinci mərtəbəsi, uzaqdan atəşin olmasına elm ələ gətirməkdir; üçüncü mərtəbəsi isə atəşi hiss edib, nurunu görməkdir; ən son mərtəbəsi isə o atəşdə yanıb kül olmaqdır.”[85]
Bu məqamda bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzuda mərifət bəhsində bəzən Allah-taalanın varlığının sübutundan və bəzən də Onun xüsusiyyətləri və sifətlərindən söz gedir. Hər iki mövzuda insan həm təfəkküründən və həm də qəlbinin köməyindən bəhrələnə bilər. Başqa sözlə desək, həm hüsuli elmdən və həm də hüzuri elmlərdən istifadə edə bilər. Birinci yol “burhan”, ikinci yolu isə “irfan” yolu adlanır. Əlbəttə, burhan fəlsəfəsindəki adi mərifət yolu irfan yolu ilə ələ gələn mərifətə çata bilməz.
Hər halda istər əql və istərsə də qəlb vasitəsi ilə üç yolla Allah-taalaya nisbət mərifət ələ gətirmək olar. Hər halda salik və mütəfəkkir məqsədinə çatmaq üçün hərəkət etdiyi yolda üç haldan xaric deyil. 1) Yol gedən; (salik); 2) yol (məslək); 3) hədəf (yolun sonu). Bunların hər üçü biri digərindən ayrıdır. Məsələn, insan kainatın yaradılışı və nəzmi haqqında mütaliə və təfəkkür edərək və belə nəticəyə gəlir ki, varlıq aləminin əvvəli var və bu aləm ehtiyacsız və mütləq bir qüdrət sahibinə möhtacdır, bununla da insan öz məqsədinə, yəni, Allah-taala haqqında mərifətə çatır. Ayə və rəvayətlərdə bu yolla mərifətə çatmağa çox dəvət olunur.[86]
2. Gedən üçün yol eynidir. Məsələn, insan öz batini aləmində fikirləşir ki, mən kiməm? Haradan gəlmişəm, nəyə görə iradələr və istəklər mənim öz ixtiyarımda deyil? Nəyə görə öz qəlbimi ram edə bilmirəm ki, mənim icazəm olmadan heç bir fikir qəlbimdən keçməsin.....? Bəzən insan, bir növ Allaha çatır.
Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam) bu yolu belə təfsir edir: “Allah-taalanı möhkəm iradələrin zəifləməsi, çətin düyünlərin açılması və niyyətlərin pərakəndə olmasından tanıdım.”[87] “Hər kəs özünü tanısa Rəbbini də tanıyar.”[88]
Quranda oxuyuruq: “Ey iman gətirənlər! Nəfslərinizi qorumaq sizin borcunuzdur. Siz doğru yolda olsanız, (haqq yoldan) azanlar sizə heç bir zərər yetirə bilməzlər.”[89] Bu yol, əvvəlki yoldan dərin və daha faydalıdır.
3. Yol, hədəfin özüdür. Yəni, yol gedən arif və alim, öz məqsədinə diqqət etməklə arzusuna çatır. Bu yol, nə dərin yoldur. Çünki, kainatda və özündə olan möcüzəliklərin dərki mərhələsindən keçib mütləq şahidə diqqət etməklə başa düşür ki, mütləq şahid Allahdır. Quran buyurur: “(Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması (sənin dediklərinin doğruluğuna) kifayət deyilmi?!”[90] Əvvəl O tanınır və qəlbin gözü ilə görünür. Sonra sonsuz kainat. Çünki, O, yerin və göylərin nurudur. “Allah göylərin və yerin nurudur.” "Məgər göyləri və yeri yaradan Allaha da şübhə etmək olarmı?!”[91]Ona görə də Peyğəmbərinə (səllallahu ələyhi və alihi və səlləm) xitabən buyurur: “(Ona belə deyiləcəkdir:) "Sən (dünyada) bundan (bu müdhiş günə uğrayacağından) qafil idin. Artıq bu gün gözündən pərdəni götürdük. Sən bu gün sərrast görürsən!"[92] Nə həqiqətdən, nə də özündən xəbərin var idi. İmam Hüsyen (əleyhissalam) Ərəfə duasında həmin üçüncü yolun adını çəkir və buyurur: “İlahi! Səndən qeyrisinin nuru var ki, Səni işıqlandırsın?! Və Səndən qeyrisində elə bir nur var ki, Səndə yoxdur! Nə vaxt qeybdə oldun ki, Səndən ötrü dəlilə ehtiyac olsun! Nə vaxt uzaq idin ki, yaratdıqların və əsərlərin bizi Sənə yaxınlaşdırsın!”[93]Uzaqda deyilsən ki yaxına, çığırım! Qeybdə deyilsən ki, Səni axtarım! Səni (qəlb gözü ilə) görməyən gözlər kor olsun! İlahi! Səndən səninlə görüşü istəyirəm! Sənin vücudunla özünə dəlil istəyirəm!” Bu sözlərdə bəyan olunur ki, mənəvi yol gedən insan üçün Alllah-taala yer və göyələrdən və ağacların yarpaqlarından da 67aşkardır. İmam Sadiq (əleyhissalam) bu mövzuya belə işarə edir: “Hazır və aşkar olan əvvəl özünü sonra isə sifətlərini tanıtdırmalıdır. Amma qeybi sifətin mərifəti Onun zatından özünə müqəddəmdir.” Necə ki, həzrət Yusifin (əleyhissalam) qardaşları əvvəl Yusifin özü barəsində fikirləşdilər sonra onu tanıdılar. “Onlar dedilər: sən Yusifsən? Yox, Yusif sənsən?” yəni, qarşılarında olananın özü haqqında düşündülər və sonra başa düşdülər ki, o Yusifdir. Başqalarından bu haqda soruşmadılar.[94]
Bu anlamlardan istifadə etməklə sübut olunmuşdur ki: Mümkün varlıqlar elə həqiqətlərdəir ki, Allah-taalaya tam şəkildə bağlı və Onun səyəsində yaranan varlıqlardır. Əks təqdirdə onların özlüyündə ehtiyacsız olmaları qarşıya çıxır. Nəticədə onların varlığı vacib olar və bu da qeyri-mümkün və batildir. Deməli, onlar bütün varlıqları ilə Allah-taaalya bağlı olub, Onsuz görünmələri qeyri-mümkündür. Yəni, nəticənin (məlulun) müsətəqil təsəvvür olunması qeyri-mümkündür. Çünki, hər bir varlıq maddi də olsa, öz varlığında Yaradana bağlı olduğuna görə onların dərk və təsəvvürü Yaradanla birgə nəzərə alınır.[95]
Əlbəttə, elm iki növdür: Bəsit (sadə) elm və mürəkkəb elm; həmçinin cəhalət də bu hissələr bölünür. Sadə elm, hər hansı bir mətləbə heç bir dərin və ikinci mərifət olmadan sadə elmi olmuş olsun. Mürəkkəb elm odur ki; bu elmdə məsələyə ikinci mərifət olsun. Yəni, şəxs bilsin ki, bilir. Biz də belə hesab edirik ki, hər kəs istər hüsuli və istərsə də hüzuri yol ilə Allah haqqında məlumat əldə etməlidir. Yəni, insanın istər hüsuli və istərsə də hüzüuri yolla əldə etdiyi mərifət istər-istəməz, Allah-taalaya olan elmlərdəndir.[96] “Onu hər kəs, hətta cahil də tanıyır”[97]
Hətta, şəkkidə olan insan da öz şübhəsini bilməzdən əvvəl, Allah-taalanı görür (qəlbən hiss edir) çünki, onun şəkkinin səbəbi Allahdır. Onun şəkki də Allaha bağlı olmağından xəbər verir. Bəli, bəziləri elmin nə olduğunu bilmir və bu dərkdən qafildirlər. Əgər həzrət Əlinin (əleyhissalam) “Elə bir şey görmədim ki, ondan əvvəl Allah-talanı (qəlb gözümlə) gördüm.”[98] Yaxud başqa yerdə buyurur: “Mən (qəlbi gözümlə) görmədiyim Allaha ibadət etmərəm!”[99]– deməsi buna görədir ki, o Həzrətin elmə elmi var idi. İmam (əleyhissalam) o dərəcəyə çatmışdı ki; “Şərq də, Qərb də Allahındır: hansı tərəfə yönəlsəniz (üz tutsanız) Allah oradadır.”[100]Bəs, sahibsiz tərəfi müşahidə etmək mümükün deyil. O iradə ölümü ilə (iradə ölümü, insan özü öz ruhunu bədəninidən çıxarması və yenidən öz bədəninə qaytarmasına deyilir) həyatda olan halda Allahı qəlbi gözlə müşahidə edən və Allahdan qeyrisinin gizlində olmasını görən bir arifdir. Yalınz, Yaradan müşahidə olunur və zahirdir. Ona görə də Həzrət başqa yerdə buyurur: “Əgər pərdələr gözümün önündən açılsa, zərrə qədər yəqinliyim artmaz.”[101]
İnsanın mərifət gözünün qarşısını alan şeyə hicab (pərdə-örtük) deyilir. Hicab ya zülmət ya da nuranidir. Qaranlıq hicab maddi örtükdür və onda üç şeyin olması lazımdır; örtülən, örtən və örtürülən. Amma, nurani örtükdə iki şey var; örtülən və örtürülən. Bu hissədədə örtük örtürülənin çox nuraniyyəti və ya dəqiq örtülənin zəifliyindəndir. Məsələn, insan bəzən divar və ya tozun təsirindən günəşi görə bilmir.[102]Bəzən də günəşin nurunun şiddətindən və ya gözlərinin zəifliyindən günəşi müşahidə etməkdən məhrum olur.
Hər halda üzündə bir örtük pərdəsi var,
Cahan gözündə gizlindir, aşkarlığından.
Allahla məxluqu arasında məxluqundan başqa bir pərdə yoxdur.[103]Əgər insan qaranlıq pərdələrini və mənəmliyini kənara qoysa da nuraniyyət pərdəsini kənara qoymaq üçün də çalışmalıdır. Çünki, Şəbaniyyə munacatında Allah taaladan nuraniyyət hicabının parçalanması istənilir.[104]İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və Əhli-Beytdən (əleyhimussalam) başqa kimsənin nur pərdələrini tam şəkildə məhv etməyə qüdrəti yoxdur. Əlbəttə, Haqq-taalanın zat və sifətlərinin dərinliyinə çatmaq hətta, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və Əhli-Beytin (əleyhimussalam) qüdrətində deyil[105]və o Həzrətlərin nurani varlığı bu muşahidə üçün pərdə rolunu oynayırlar. Çünki, mümükün varlıq öz məhdudiyyətindən və ona təyin olunmuş hüduddan kənara çıxa bilməz. Onlar, aləmin Pərvərdigarına (Allah tarafindən onlara verilmiş) öz (məxsus) məhdud baxışından qəlb gözləri ilə baxırlar.
Deməli, hər alimin elmi həmin alimin özünün varlığının hüdudunda özü ilə Allah-taala arasında nurani pərdə olur. Həzrət Əli (əleyhissalam) belə buyurur: “Ağılları öz sifətinin sərhəd və hüdudlarından agah etməmiş (çünki onun zatının eyni olan sifətləri üçün hədd-hüdud yoxdur) və (ancaq) onları vacib həddə özünü tanımaqdan məhrum etməmişdir.”[106] Digər tərəfdən, bütün mümkün aləmin varlıqları Haqqın nişanələridir və həqiqətin güzgüsüdürlər.[107] Həmçinin, bütün varlıq aləmi varlıq sahibindən kənarda deyillər. Bəs, onların Haqqdan başqa heç bir varlığı yoxdur və yalnız, Haqqın camalını göstərirlər. Baxmayarq ki, uşaqlar (uşaq fikirli insanlar) Onu ayrıca varlıq bilirlər.
Başqa tərəfdən, “O, elə bir məbuddur ki, dərin düşüncəlilər belə Onu dərk edə bilməzlər. Əql və fikir dəryasına dalanlar (düşüncə dənizinə baş vuranlar) Onun zatının əslinə vara bilməzlər. (Vücudu mümkün olan Onun zatının həqiqətlərini necə dərk edə bilər?)”[ [108] Ona görə də Allah-taalaya mərifət həmişə acizliyə[109] etirafladır. Bunun da səbəbi yalnız, məchulun məlumun miqdarına olan nisbəti, yaxud, sonsuzun sonluğa nisbəti kimidir. Sonda qeyd olunmalı məsələ budur ki: bəzi rəvayətlərdə fitri mərifətdən söz açılır və o da əvvəldə bəhs etdiyimiz hüzuri elmdən sayılır.
68İnsanın fitrəti iki qismə bölünür: a) heç bir müəllim olmadan insanda olan mərifətlər və anlamlar; b) yaranışın təbiətinə uyuğun olaraq insanda olan meyylər və istəklər. Birinciyə “Fitri Allahşünaslıq”, ikincisinə isə “Fitri Allaha pərəstlik deyilir. Amma qeyd olunduğu kimi “fitri Allahşünaslıq” və “fitri Allahapərəstlik” lazımi agahlıqla olan mərifət deyildir. Yəni, bu adi insanların Allah-taalanı artıq fikirləşmədən qəbul etməsinə səbəb olan həddə deyil.
Amma, Allahı tanımaq fitri olduğuna görə bu yolda ələ gələn dəlillər insan üçün səbəb yox, tənbeh və ayıqlıqdır. Səbəblə axtarışda insan fikirləşir ki, nə isə təzə bir şey kəşf etmişdir. Amma insan tənbeh olduqdan və məqsədinə çatdıqdan sonra bu hissin öncədən onunla olduğunu fikirləşir. Ona görə də Quran və rəvayətlərdə pərdənin kənara çəkilməsindən söz gedir. Bu isə səbəb axtarmaq yox, əksinə tənbeh və ayıqlıq deməkdir.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat:
A) Təhrir təmhid, Əh-Qəvaid, Ayətullah Cavad Amuli, 1-ci cildin ikinci bölməsi, səh-1-dən 61-ə qədər və 722-dən 785-ə qədər.
B) Rəhiqin məxtum, Ayətullah Cavad Amuli, 1-ci cildin ikinci bölməsi, səh-188, 189, 193, 201.
Q) Təfsir mövzuyi, Ayətullah Cavad Amuli, 1-ci cild, səh-162-dən 175-ə qədər.
D) Rəhiqin məxtum, Ayətullah Cavad Amuli, 1-ci cildin üçüncü bölməsi, səh-534.
Ç) Məbəniye mərifət dini, Məhəmməd Hüseynzadə, səh-36-44.
X) Əl-Mizan, Əllamə Təbatəbai, 6-cı cild, səh-85-105.
O) Amuzeş əqaid, ayətullah Misbah Yəzdi, səh-35-62.
T) Seyri dər Nəhcül-Bəlağə, Şəhid Mütəhhəri.
F) Quran, irfan və burhan əz həmdigər cüdayi nədarəd, (Quran, irfan və bürhan bir-birindən ayrı deyillər) Ayətullah Həsənzadə, səh-141-142-143.
[82]  Doğrudur ki, nəql əsasında da Allah haqqında maarif ələ gtirmək olar. Amma, əvvəlcə nəqlin etibarı sabit olduqdan sona mətni dəlildir. Həmçinin, Məsumların (əleyhimussalam) hədisləri əql və qəl üçün müqayisə mənbəyi də ola bilər.
[83]  Şeyx Səduq (rüh), Ət-Tövhid, səh-293, bab isbat hüdus aləm, hədis əvvəl.
[84]  Fussilət surəsi, 53.
[85]  “Liqaullah” kitabından, ayətullah Həsənzadə, səh-26-27. (xülasə ilə)
[86]  Taha surəsi, 50; Səcdə surəsi, 71; Əla surəsi, 3; Ali İmran surəsi, 190.
[87]  Nəhcül-Bəlağə, qısa kəlmələr, 250 (tərcümə, Məhəmməd Dəşti)
[88]  Şərh İbn Əbil-Hədid, 20-ci cild; Əsrarul-Bəlağə, səh-88.
[89]  Maidə surəsi, 105.
[90]  Fussilət surəsi, 53
[91]  İbrahim surəsi, 10. Nur surəsi, 35.
[92]  Qaf surəsi, 22.
[93]  Məfatehul-cinan, səh-469.
[94]  Töhəful-Uqul, Kalamuhu fi vəsfil-məhəbbət, səh-342.
[95]  Əsfar, 1-ci cild, səh-113-120.
[96]  “Heç bir varlıq Allahsız bir şeyi dərk edə bilməz, Allahı da Allahsız dərk etmək olmaz.” Ət-Tövhid, Sifatiz-zat vəl-əfal, 7-ci hədis, səh-143.
[97]  Ət-Tövhid, babut-Tövhid, və fi təşbih, 15-ci hədis, səh-58.
[98]  Əsfar, 1-ci cild, səh-117.
[99]  Kafi, 1-ci cild, Babu ibtalur-rəviyyə, 6-cı hədis; Ət-Tövhid, bab ma caə fir-rəviyət, 6-cı hədis.
[100]  Bəqərə surəsi, 115.
[101]  Şərh İbn Meysəm.
[102]  Örtük pərdəsinin açıq şəkli yoxdur amma, tozlu yolda otur bəlkə baxa bildin. (Hafiz)
[103]  İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: “Allah-taala ilə Onunu yaratdıqları arasında yaranmışlardan başqa pərdə yoxdur. Ət-Tövhid, səh-179. Bab nəfyil-məkan vəz-aman vəl-hərəkət ənhu təaala. 12-ci rəvayət.
[104]  “Qəlblərimizin nurani olub Sənə tərəf baxmasına xatir nur hicablarını parçala ki, Sənin əzəmətinə mülhəq olsun!”
[105]  Ali İmran surəsi, 30; “Allah sizi Öz əzabından çəkindirir.”
[106]  Nəhcül-Bəlağə, xütbə-49.
[107]  İmam Riza (əleyhissalam) İmran Sibi ilə elmi bəhsində buyurur: “Nə O yaranmışdadır və nə də yaranmaş Ondadır. Güzgü kimi nə sən ondasan və nə də o səndədir. Güzgü kimi ilğım deyil ki aldadıcı görünüşü olmuş olsun. Həm də hər bir həqiqətin Onun surətini nişan verməkdən başqa bir surəti yoxdur.” Şeyx Səduq, Ət-Tövhid, səh-434-435.
[108]  Nəhcül-Bəlağə, birinci xütbə.
[109]  “İlahi! Səni lazımi mərifətlə tanımamışıq!” Biharul-Ənvar, 71-ci cild, səh-23; Birinci rəvayət belə də nəql olunur.”İlahi! lazım olan kimi Sənə bəndəçilik edə bilmədik!” Miratul-uqul, 8-ci cild, səh-146.
Allah sizə yar olsun.
Sual (15) : Salamun əleykum.Əgər bütün insanlar ömrünü etiqad əsasları ilə bağlı mütaliə və araşdırmaya sərf etsələr, cəmiyyət iflic olar, kimsə başqa bir işə vaxt ayıra bilməz. Bu nöqtə nəzərə alınarsa, etiqad əsaslarında təqlid yolu ilə getməyən insan nə etməlidir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Məqsədimiz bu deyildi ki, hamı kəlam alimi (mütəkəllim) və ya filosof olmalıdır. Sadəcə, bildirmək istədik ki, insanın imanı şüar səviyyəsində qalmamalı, kiçik bir şübhə ilə rastlaşan zaman puça çıxmamalıdır. Bu işi hamı bacarar. İnsan ətrafında baş verən kiçik bir hadisəni araşdırmaqla öz etiqadının düzgünlüyünü anlaya bilər. Əl çarxı ilə ip əyirən qoca qarının əhvalatını nümunə göstərə bilərik. Uyğun hadisə deyilənləri təsdiqləyir. Bir şəxs ondan Allahını necə tanıdığı barədə soruşur. Qoca qarı əlini çarxdan çəkir və çarx dayanır. Qarı deyir: “Hətta bu kiçik və sadə çarx hərəkət üçün mən qoca qarının köməyinə möhtacdır. Necə ola bilər ki, əzəmətli varlıq aləmi qadir yaradana möhtac olmasın?!”
Allah sizə yar olsun.
Sual (16) : Salamun əleykum.İnsan talehini özü yazır, yoxsa onun talehi Allah tərəfindən yazılır? Əgər Allah yazırsa, onda nə üçün onu kafir yaradır ki, nəticədə insan cəhənnəmə gedir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Varlıq aləmində səbəb-nəticə qanunu hakimdir; bu qanunlar heç bir istisna olmadan cərəyan edir. Bu qanunlara əsasən, dünyada hər bir varlığın yaranması müəyyən səbəblərə (gerçəkləşmənin səbəb və şərtlərinə) bağlıdır. Onların hamısının gerçəkləşməsi fərz olunduqda (bu, tam illət (səbəb) adlanır) onun vücuda gəlməsi (fərz olunan məlul) zəruri (cəbri) olur. Onların hamısının, yaxud bəzi qisminin olmaması ilə həmin varlığın vücuda gəlməsi qeyri-mümkündür. Bu nəzəriyyənin dəqiq şəkildə araşdırılmasından aşağıdakı iki mətləb aydın olur: 1. Hər hansı bir varlığı (məlulun) onun tam illətinin məcmusu ilə, həmçinin tam illətinin hissələri ilə müqayisə etdikdə onu tam illətlə olan tənasübü zərurət nisbətində (cəbr) olacaqdır. Onun tam illətin hissələrin hər birinə olan münasibəti (onların hər biri “naqis (natamam) illət” adlandırılır) “imkan” nisbətidir. Çünki illətin bir hissəsinin məlula olan nisbəti “vücudun zərurətini” deyil, yalnız ona “vücud imkanı” verir. Buna əsasən, hər bir varlığı öz vücudunda özünün tam illətinə zəruri bağlılığı olan, onun bütün varlığına zərurət hakim kəsilən varlıq aləmi bir sıra zəruri və qəti hadisələrdən tənzim olunmuşdur. Bununla belə onun hissələrində “imkan” sifəti (özünün tam illətindən başqa şeylərlə müəyyən nisbəti və əlaqəsi) öz yerində qalmaqdadır. Qurani-Kərim öz təlimlərində bu zəruri hökmü “ilahi qəza” adlandırır. Çünki bu zərurətin mənşəyi varlıq aləminə vücud verən Allahdır. Buna görə də heç bir qanundan kənar hallara yol verilməyən, ədalətli olan, istisna və seçkilik qəbul etməyən qəti bir hökm və qəzadır. Allah-taala buyurur: “...Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur...” Başqa bir yerdə buyurur: “(Allah) bir işi hökm edəndə ona “ol!” deyər, o da dərhal vücuda gələr.” “Allah hökm edir, Onun hökmü üçün heç bir təqib edən yoxdur.” 2. İllətin (səbəbin) hissələrindən hər biri məlula (nəticə) münasib əndazə və meyar verir, məlulun yaranması da tam illətin onun üçün müəyyən etdiyi əndazələrin məcmusuna müvafiq şəkildə olur. Məsələn, insan üçün tələffüzü vücuda gətirən illətlər təkcə mütləq tənəffüsü icad etmir, əksinə ağızda və burundakı müəyyən qədər havanı müəyyən zaman, məkan və şəkildə müəyyən əndazədə tənəffüs yolu ilə ciyərlərə göndərir. Görməyi insan üçün vücuda gətirən illətlər (insan da onların bir hissəsidir) qeyd və şərt olmayan gözləri vücuda gətirmir; əksinə o, gözləri icad edir ki, onun vasitələri hər bir cəhətdən onun üçün təyin olunubdur. Bu həqiqət bütün dünya varlıqlarında, eləcə də onda baş verən hadisələrdə heç bir istisna olmadan cərəyan edir və qüvvədədir. Qurani-Kərim öz təlimlərində bu həqiqəti “qədər” adlandırır, onu bütün varlıqların mənşəyi olan Allaha nisbət verib buyurur: “Həqiqətən Biz hər bir şeyi qədər ilə xəlq etdik.” Başqa bir ayədə buyurulur: “Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizim yanımızda olmasın; Biz də onu yalnız məlum qədərdə nazil edirik.” İlahi qəza səbəbi ilə yaradılış aləmində yer tutan, qərarlaşan hər bir varlıq və hadisənin vücudu zəruri və qaçılmazdır. Həmçinin qədər səbəbi ilə vücuda gələn hər bir varlıq və hadisə Allah tərəfindən onun üçün müəyyən olunmuş əndazədən azacıq da olsa, kənara çıxmır. Alın yazısı ilə Qəza və Qədər eynidir.

Eger e-email poçtunuz latin qrafikasini tanimasa, göstərilən linkdən oxuyun:

http://haqyolu.com/faqs/view/2950/q:IHHJmXph


Allah sizə yar olsun.
Sual (17) : Salamun əleykum.Ola bilməzmi ki, başqa məbudlar da olsun, amma peyğəmbər göndərməsinlər?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Necə ola bilər ki, yaradan öz yaratdığına münasibətdə bir bu qədər biganə qala?! Mümkündürmü ki, xaliq öz məxluqunun səadəti üçün ilahi rəhbər və bələdçi göndərməyə?! İnşaallah peyğəmbərlik (nübüvvət) mövzusunda söhbətimiz zamanı peyğəmbərlik məsələsinin zəruriliyindən danışacağıq.

Üçüncü yol: Əqli dəlillər

Sadə bir dəlillərlə varlıq aləminin yaradıcısının yeganəliyini anlamaq olar. Əgər xaliq iki və ya daha artıq olsaydı, məsələn Mars planetinin yaranışına iki münasibət mümkün idi:

a) Həmin yaradanlardan hər biri təklikdə və ayrıca onu yaratmalı idi. Öncə bir xaliq, sonra ikinci xaliq, daha sonra üçüncü... Belə ki, Mars bir neçə dəfə yaranmalı idi. Əlbəttə ki, belə bir təsəvvür kökündən yanlışdır. İstənilən bir mövcud yalnız bir dəfə yaradılır. Bir şeyi bir xaliq yaradardısa, ikincisinin yaratmasına ehtiyac qalmazdı.

b) Əgər çoxsaylı yaradanların əl-ələ verib Marsı yaratdığını fərz etsək, belə bir sual yaranar ki, onlar təklikdə bu işi görməyə qadir deyildilərmi? Əgər desək qadir deyildilər, məlum olar ki, onlar bir-birlərinə möhtacdırlar. Hansı ki, varlıq aləminin yaradıcısı ehtiyacsız olmalıdır. Bir tanrının o birinə möhtaclığı məntiqi deyil. Əgər tanrılar təklikdə bu işi görə bildikləri halda o birindən kömək alırlarsa belə bir köməyin dəlili olmalıdır. Mümkündürmü ki, tanrılardan biri daha az qüvvə sərf etmək məqsədi ilə və ya o biri tanrıların müxalifətinin qarşısını almaq üçün həmkarlıq etsin? Bütün bunlar məbudluq məqamı ilə bir araya sığmır. Möhtac bir varlıq varlıq aləminin xaliqi ola bilməz!
Allah sizə yar olsun.
Sual (18) : Salamun əleykum.Ola bilməzmi ki, yaradanlar varlıq aləmindəki işləri öz aralarında bölələr? Məsələn, biri Marsı yarada, digəri yeri?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Əgər tanrılardan biri Marsı yaratsa və ikincisi onu məhv etmək qərarına gəlsə, birinci tanrı öz yaratdığını müdafiə etməlidir. Əgər ikinci tanrı öz məqsədini həyata keçirə bilmirsə, demək, acizdir və tanrılıq məqamına layiq deyil. Əgər birinci tanrı öz yaratdığını müdafiə etməyə qadir deyilsə, o özü acizdir və tanrılıq səlahiyyətindən uzaqdır.

Yeganə Allaha etiqadın faydaları və təsirləri

Allahın yeganəliyinə etiqadın varlıq aləmi üçün bir sıra faydaları var. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək:

1. Yeganə Allaha etiqad insanlarda məsuliyyət yaradır. Yeganə Allaha inanan şəxs öz əməllərinə görə cavabdehlik hiss edir. Çünki o bütün əməllərindən xəbərdar məbuda inanır. Bu səbəbdən çalışır ki, pis işlərdən çəkinsin, xeyir əməllərə önəm versin. Beləcə, yeganə məbuda etiqadlı cəmiyyətlərdə insanlar çirkin işlərdən uzaq olur, xeyirxahlığa çalışır.

2. Yeganə Allaha inananlar onu şəriksiz səbəbkar sayır, ondan qeyrilərini aciz bilir. Təkallahçı insan yalnız bir olan Allahdan kömək diləyir. Gündəlik namazlarımızda “Həmd” surəsində “yalnız Səndən yardım diləyirik” cümləsini dəfələrlə təkrarlayırıq. Mömin insan istənilən bir çətinliyə düşdüyü zaman yeganə Allahdan yardım diləyir.

3. Tövhid etiqadlı insan Allahdan qeyrilərinə əyilmir, onlara pərəstiş etmir. Təkallahçı şəxs yalnız yeganə Allaha ibadət edir. Müvəhhid (təkallahçı) namaz qılanların şüarlarından biri budur: “Yalnız Sənə pərəstiş edirik

Allah sizə yar olsun.
Sual (19) : Salamun əleykum.Şirk nədir?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

"Şirk" lüğətdə nisbət (pay) qərar vermək və Quran terminində isə şirkdən məqsəd, şərik, oxşar və Allah- Taalaya onun kimi başqa bir varlığı qərar verməkdir və bunun qarşılığında isə "Hənəfiyyət"- dir. "Hənif" yəni bərabərliyə meyilli olmaq, odur ki, tövhid yolunun davamçıları şirkdən üz çevirərək, əsl mənbəyə üz tutmuşdurlar və bunlara hənif deyilir.

Şirk iki qismdir: Şirk etiqadi məsələlərdə və şirk əməldə (ibadət və itaət). Əqidə məsələlərində şirk, bir neçə hissəyə bölünür:

1- Allahın, Allahlğına şərik qoşmaq: Allahdan başqa bir varlığa inanmaq ki, Allahda olan bütün sifətlər müstəqil olaraq ona nisbət verilsin.

2- Xaliqliyinə şərik qail olmaq: Aləm üçün iki ayrı xaliqə əqidəli olmaq.

3- Rəbbin varlığına şərik qail olmaq:

Bu cür bir əqidəyə sahib olmaq ki, müstəqil və çoxlu Allahlar varlıq aləmin tədbirlərin həyata keçirilməsində hər birinin ayrı- ayrılıqda rolu vardır.

Əməldə şirkə qail olmaqda iki hissəyə bölünür: Aşkarda şərik qail olmaq və gizlində şərik qail olmağa bölünür və özünəməxsus hökümləri vardır ki, fiqh və kəlam (əqidə) elmlərində bəhs olunur. Allah- Taala yanında, şirkin bütün hissələri, haqq yolu azmaq və Allah Taalaya qarşı böyük zülm hesab olunur və Allah dərgahında bağışlanmazdır.

Bu gün bəzi məzhəblər bu məsələni (şərik qoşmağı) başqalarının insanların yolunu azmasına səbəb olan hiylələri kimi adlandırırlar və hər zaman və hər an özlərini dəlil və istidlal gətirməkdə zəif görürlər başqalarına şirklə töhmət vururlar. Əlbəttə ki, bu İslamdan kənar və əxlaqdan uzaq olan bir işdir. Əlbəttə İslam dininin alimləri bütün onların suallarının və şübhələrinin cavablarını vermişdirlər.
Allah sizə yar olsun.
Sual (20) : Salamun əleykum.Şirkin nə olması barədə bir az ətraflı məlumat vermənizi rica edirəm.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

"Şirk" lüğətdə oxşar qərar vermək və iki şirkin bir- birinə qarışması deməkdir.[i] Amma Quran terminində, Hənəfiyyət qarşısında istifadə olunmuş və şirkdən məqsəd, şərik oxşar və Allah Taalaya onun kimisini qərar verməkdir. Hənif isə doğru və düzgün yoldan nahaq yola meyilli olmaq deməkdir. O cür ki həqiqi tövhid yolu tutanlar, şirkdən üz çevirərək bu doğru yola üz tutmuşdurlar, onlara hənif deyilir. Buna görə də hənifin mənasından biri də doğru və düz deməkdir.[ii] Allah Taala Qurani- kərimdə öz Peyğəmbərinə buyurur: "De! Rəbbim məni doğru yola hidayət etmiş, payidar din, (dünya və axirət səadəti onda qərar vermişdir) İbrahimin (ə) dini ki, xurafatla dolu dinlərdən üz çevirib və müşriklərdən deyildir."[iii]

Yenə də buyurur: Mənə əmr olunmuşdur ki, üzünü o dinə doğru yönəlt ki, hər növ şirkdən və müşriklərdən uzaqdır."[iv]

Bunun üçün də Quran nəzərində, şirk, hənif din qarşılığındadır. Şirki tanımaq üçün, hənifi tanımaq lazımdır, əlbəttə bu cəhətdən ki," تعرف الاشیاء باضدادها"

Yəni, əşyanı onun ziddinə olan əşyanın vasitəsiylə tanımaq olar. Bir cümlədə demək olar ki, şirk, tövhidin ziddidir, o cür ki, tövhid bir neçə hissəyə bölünür, şirk də bir neçə hissədən ibarətdir.

Ümumi bir qismlərə böldükdə, şirk iki hissəyə bölünür" əqidə də olan şirk" və "əməldə olan şirk". Əqidədə olan şirk üç hissəyə bölünür:

1. Allaha şərik qoşmaq: Allahdan başqa bir varlığa əqidəli olmaq ki, müstəqil olaraq bütün camal və kamal sifətlərə sahibdir. Bu cür etiqad kafirliyə doğru yol açır.[v] Buna görə də Allah- Taala Qurani- kərimdə buyurur: "Onlar ki, dedilər Allah, həmin Məsih ibni Məryəmdir, həqiqətən kafir oldular."[vi]

2. Xaliqlikdə şərik qail olmaq: İnsan aləmin yaranmasında iki müstəqil məbdəyə qail ola, o cür ki, aləmdə yaratmaq və bütün imkanlar onların ixtiyarında olsun. O cür ki, Məcus (Zərdöştlər) iki mənbəyə, mənbəyi xeyr (Yəzdan) və şər (Əhrimən)- ə qail idilər.

3. Rububiyyətdə şərik qail olmaq: O deməkdir ki, insanın etiqadı aləmdə bu olsun rəblər (Allahlar) çoxlu saydadır və Allah o rəblərin rəbbidir.

Bu mənada ki, aləmdə olan işlər hər biri ayrı- ayrılıqda təyin olunmuş və hər birinin öz ixtiyarındadır. Elə ki, müşriklər həzrət İbrahim (ə)- ın dövründə bu cür şirkə düçar olmuşdular. Bir dəstə ulduzları aləmin tədbirçisi bilir və başqa bir dəstə isə ayı, başqa bir dəstə isə günəşi bilirdi.

Əməl məqamında şərik qail olmaq:

Əməl məqamında olan şirk ki, ibadət və itaətə olan şirkə deyirlər, ona görə ki, insanın Allahın, xaliqin və Rəbbin qarşısında olan etiqadı bəzi şəxslər üçün olsun ki, onların qarşısında itaət edib onlara hörmət qoyur. Bunlar şirkin nişanələridir ki Qurani- kərimdən istifadə olunmuşdur. Amma bir dəstə, özlərindən olaraq şirkin nişanə və əlamətlərini təyin etmiş və bu əlamətlərlə başqa müsəlmanları şirkdə müttəhəm edirlər.

Bizim nəzərimizdə, onların şirk üçün müəyyən etdikləri nişanələrin heç bir etibarı yoxdur; çünki onların dedikləri Quran ayəsi, İslam Peyğəmbərinin və o həzrətin canişinlərinin (on iki İmam) dedikləriylə üst- üstə düşmür.

Burada, onların özləri təyin etdikləri nümunələrdən bir neçəsinə işarə edirik:

1. Allahdan başqasının qeyb elmindən xəbəri olması; onlar deyirlər: Əgər bir kəs Peyğəmbərdən və yaxud ondan başqa İlahi övliyalarından istəklərini diləsə (və onlardan kömək istəsə) və bu məsələyə ki, onun duası eşidilir və onun halından xəbərdar olurlar və yaxud hacətini verəcəklər deyə etiqadı olsa, bunlar ən böyük şirklərdən hesab olunur.[vii]

2. Ölülərdən hacət diləmək; deyirlər: Şirkin bir növü də, ölülərdən hacət diləyib onlardan kömək istəyib və onlara üz tutmaqdır; bu da aləmdə şirkin əsl mənbəyidir.[viii]

3. Dua və məsum İmamlarla (ə) rabitə yaratmaq (təvəssül etmək) bir növ ibadətdir; deyirlər: İbadət Allaha məxsusdur, dua da bir növ ibadətdir, bəs Allahdan başqasından bir şey istəmək şirkdir[ix]

4. Qəbirləri ziyarət etmək şirkdir.

5. Peyğəmbər və saleh bəndələrdən təbərrük götürmək şirkdir.

6. Peyğəmbərin təvəllüdünü qeyd etmək şirkdir.

7. Qəbrlərin üstündə məqbərə və günbəz tikmək şirkdir.

Bu əqidə və özləri təyin etmiş nümunə və nişanələri iki dəstəyə bölmək olar:

1- Bu nümunə və əlamətlərin bir dəstə insanlar, o cəhətdən ki, əqidədə şirk olmasını bilirlər, müşrikcəsinə olunan əməllər deyirlər.

Bu dəstənin o cür əqidəsini rədd etmək üçün, demək olar ki, qeybdən məlumat əldə etmək, şəfa verməyə inanmaq və hacətin verilməsinə etiqad bəsləmək və... bu işləri tamamıyla Allaha nisbət vermək və başqalarının ixtiyarında hər nə vardırsa Allah tərəfindən onlara verilmişdir desək, şirk sayılmır; çünki, heç bir halda müstəqillik Allahdan başqası üçün nəzərdə tutulmur. Biz Allaha qarşı, onun xaliq və rububiyyətinə qarşı şirkə qail olmağın tərifində dedik ki, etiqadda şirkə yol verməsi, o zaman yarana bilər ki, bir şəxs bu əqidəyə sahib olsun ki, Allahdan başqası tamamıyla müstəqil olaraq cəlal və kamal sifətlərinə sahibdir və ya tamamiylə müstəqil olaraq yarada bilər və müstəqil olaraq aləmin tədbirini həyata keçirə bilər. Amma onun qüdrəti Allaha bağlı bir qüvvədirsə daha şirk sayılmaz. Biz və başqa müsəlmanlar Peyğəmbər və onun canişinlərindən hacət istəyirik və ya əqidəmiz budur ki, onlar böyük bir qüvvəyə sahibdirlər və... bu məqamı Allah tərəfindən onlara əta olunmuş bir məqam bilirik.

Belə olduqda, yenə də şirkdirmi?

2- İkinci dəstə ki, bəzi işlərin şirk olmasını iddia edirlər, bu cəhətdəndir ki, bəzi işləri ibadət olaraq qəbul edirlər. Misal üçün Peyğəmbərin (s) ad günündə bayram keçirmək, qəbrlərin üzərində məqbərə və günbəzlərin tikiləsi zərihlərin (məsum mamların və Peyğəmbərin) qəbrinin üzərində qoyulmuş dəmir örtüklər) öpülməsi və ...

İslam məzhəbində ibadətin, özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır və o xüsusiyyətlər də Allaha məxsusdur. İbadət, ibadətdir. Allah, xaliq və rububiyyət qarşısında ibadət etmək əqidəsindən. Amma əgər bu ibadətlər bu əqidə daxilində olmazsa, heç bir halda ibadət hesab olunmur. Bunun üçün də Allah- Taala Qurani- kərimin Yusif surəsində Yusifin qardaşlarının o həzrətin qarşısındakı səcdədən söz açaraq onun şirk olmadığını bildirir; çünki onlar heç vaxt Yusif haqqında, Allahlıq, xaliqlik və rəbb olmasında əqidələri olmamışdır. Xoşbəxtlikdən İslam dininin ayıq alimləri və elm sahibləri bütün bu nümunələr ki, bəzi şəxslər tərəfindən təyin olunmuşdur, cavab verilmişdir.

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı kitaba müraciət etmək olar:

Buhus Quraniyyə fi əl- tövhid və əl- şirk, Sübhani, Cəfər.


[i] Məcməul- bəhreyn, cild 5, səh 274; Əl- eyn, cild 5, səh 293.

[ii] Hənif, Hənəf maddəsindən (hədəf vəznində) nahaq yoldan düzgün yola meyilli olmaq deməkdir. O halda ki, cənəf onun əksinədir; yəni düz yoldan səhv yola düşmək. O cür ki, tövhid davamçıları şirkdən tövhidə üz çevirmişlər və bu əslə meyilli olmuşdurlar, onlara hənif deyirlər. Buna əsasən də hənifin mənalarından biri də düz deməkdir. Bundan məlum olur ki, təfsir alimlərinin hənif kəlməsi üçün etdikləri təfsir, Allah evini həcc (ziyarət) etmək kimi, haqqdan itaət etmək, İbrahib (ə) davamçısı və düzgün əmələ sahib olmaq hamısı birlikdə bu mənanı daşıyır və bunların hər biri ona sadiqdir. Nümunə təfsiri, cild 2, səh 605.

[iii] Ənam surəsi, ayə 161.

«قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملة ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین

[iv] Yunus surəsi, ayə 105

[v] Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, şirkin bütün qismətləri, bir növ kafirliyə səbəb olacaqdır. Əlbəttə diqqət etmək lazımdır ki, bizim küfrdən olan məqsədimiz fiqhə və əqidədən də üstündür.

[vi] Maidəsurəsi,ayə17

[vii] Məcmueye fətavəye ibni baz, cild 2, səh 552.

[viii] Fəthul- məcid, səh 68.

[ix] Əl- rədd ələl- Rafizə (şiə şunasinin yazdığına əsasən) Rizvani, Əli- Əsgər, səh 135- 143


Allah sizə yar olsun.
Go to TOP