Sual (31) : Salam.Bir yerdə oxumuşduq ki,İmam Zaman(ə.f) elə ağlayar ki,gözlərindən qan gəlməyə başlayar.Orada bu haqqda hədislər verilmişdir.Zəhmət olmazsa bu barədə ətraflı izah verərdiniz.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

On ikinci İmam (ə.f) Nahiyeyi Müqəddəsə ziyarətnaməsində babası İmam Hüseynə (ə) xitab edərək buyurur:

Düzdürki, dövranmənisəninzamanındanuzaqedibvəmüqəddəratımısənəköməketməkdətə’xirəsaldı, səninlədöyüşməyəgələnlərlədöyüşəbilmədimvədüşmənlərinlədavaedəbilmədim, lakin “Səhər-axşam sənə nalə  fəğanedirəm göz yaşı tökürəm. Əgər göz yaşım qurusa, qan ağlaram”.

Sənə çəkdiyim həsrətdən və çəkdiyin əziyyətlərə etdiyim təəssüflərdən tabsız və taqətsiz qalıram....

Allah sizə yar olsun.
Sual (32) : salam aleyku,sualim sonuncu imam Mehdi e.f haqqindadi,O hezretin indi yawadigi melumdur,bes ailesi nece?aile qurub evladlari varmi?varsa bunu neye esasen demek olar? cox sagolun

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Həzrət Məhdi (əleyhis-salam)-ın şəxsi həyatı barədə bəhs çox sadə şəkildə elm və yəqin hasil olmayan məsələlər sırasındadır, lakin rəvayətləri araşdırmaqla bu ehtimalı gerçəkliyə yaxınlaşdırmaq olar. İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın həyat yoldaşı və övladı olub-olmaması məsələsində üç ehtimal vardır:
a) İmam Zaman (əleyhis-salam) ümumiyyətlə evlənməmişdir;
b) Evlənmişdir, lakin övladı yoxdur;
v) O həzrət evlənmişdir və övladları da vardır.
Birinci ehtimalın qəbul olunduğu təqdirdə o həzrət islam sünnətlərindən birini tərk etmiş olur və bu da çox zəif və uzaq bir ehtimal kimi nəzərə çarpır.
Əlbəttə, demişlər ki, İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın qeybdə olması çox mühüm əhəmiyyət daşıyır, izdivac isə onunla müqayisədə nisbətən az əhəmiyyətli bir məsələdir. Daha mühüm olan bir iş xatirinə nisbətən mühüm olan bir işin tərk edilməsinin eybi yoxdur. Lakin bu söz də qəbul olunmur. Çünki qeybət dövründə olmaqla izdivac etməyin arasında heç bir ziddiyyət yoxdur və bu iksi eyni zamanda baş verə bilər.
İkinci ehtimalda isə, birinci ehtimaldakı irad olmasa da, “görəsən, o həzrətin həyat yoldaşı da uzun ömrə malikdir, yoxsa o həzrət hər bir zaman dövründə müxtəlif həyat yoldaşlarına malik olmuşdur?” sualı cavabsız qalır. Bu mövzunu bizim üçün aydınlaşdıracaq heç bir dəlil yoxdur, amma demək olar ki, zamanın keçməsi ilə çoxsaylı həyat yoldaşları ilə evlənməyin qəbul olunması zəif ehtimal deyildir. İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın qeybdə olması o həzrətin yalnız bir həyat yoldaşına malik olmasını tələb etmir ki, onun da ömrü uzun olsun. Çünki bəzi rəvayətlərdən aydın olur ki, o həzrətin qeybət dövrü şəxsi yox, ünvan yönlü qeybət dövrüdür.[1] Buna görə də tanınmaz surətdə, bir kəsin onun İmam olduğunu bilmədiyi halda camaatla qaynayıb-qarışa, onlarla birlikdə yaşaya bilər.
Bu sual üçüncü ehtimalda da irəli çəkilir. Bəziləri bu ehtimalı zəif hesab edərək demişlər ki, əgər İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın övladları olsaydı, axırda bir gün öz əslini axtarardılar və bu da qeybətin fəlsəfəsi ilə uyğun gəlmir.
Rəvayətlər arasında bu üç ehtimaldan hər hansı birini dəstəkləyə biləcək mötəbər dəlil də yoxdur. Mərhum Şeyx Tusi İmam Sadiq (əleyhis-salam)-ın belə buyurduğunu nəql edir:
لاَ یَطَّلعُ عَلَى مَوْضِعِهِ اَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَلاَ غَیْرِهِ
“Onun harada olduğu barədə nə övladından, nə də övladından başqasından olan bir kəsin məlumatı və agahlığı yoxdur.”[2]
Amma həmin söz Nömanidən başqa şəkildə nəql olunmuşdur:
لاَ یَطَّلِعُ عَلَى مَوْضِعِهِ اَحَدٌ مِنْ وَلِىٍّ وَ غَیْرِهِ
“Onun harada olduğu barədə heç kəs – nə dostu nə də başqası agah deyildir.”[3]
Belə ixtilafın varlığı ilə Şeyxin nəqlinə istinad etmək xatircəmlik gətirmir, əksinə müəyyən səbəblərdən, o cümlədən hədisin sənədi və ləfzi (məzmun) üstünlük baxımından Nömaninin rəvayəti daha mötəbər nəzərə çarpır. Məsələn, mərhum Şeyx Tusinin hədisində cəm yox, tək halda olan əvəzlikdən istifadə olunmuşdur (onun övladı və övladından başqası). Yalnız aşağıdakı üç ehtimaldan birini qəbul etmək mümkündür:
a) “Vələdihi” kəlməsindəki “ه” zəmirinin (əvəzliyinin = onun) gətirilməsi nüsxə köçürənlərin səhvlərindən ola bilər;
b) Rəvayətlər buna işarə etmək istəyir ki, İmamın bir övladı vardır;
v) “Vələd” dedikdə ismi-cins (eyni zamanda həm təkə, həm də cəmə dəlalət edən bir kəlmə) nəzərdə tutulsun.
Buna görə də bəziləri demişlər ki, Şeyx Tusinin rəvayəti bəyan məqamında xifa (gizli) olan mübaliğədir; yəni, o həzrətin övladı olmasını yox, bu məsələni çatdırmaq istəyir ki, əgər o həzrətin övladı da olsaydı, onun yerindən və sirrindən agah olmazdı.[4] Digər tərəfdən, bu bölmədə mövcud olan rəvayətlərin bəzisinin sənədindəki iradı nəzərə almasaq, onlarda aşkar bəyan müşahidə olunmur və zühur əsrinə yozula bilər. Məsələn, İbni Tavus İmam Riza (əleyhis-salam)-ın belə buyurduğunu nəql edir:
اَللَّهُمَّ اَعْطِهِ فِى نَفْسِهِ وَ اَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ
“Pərvərdigara! Onu özündə, əhlində, övladlarında və nəslində (xeyir-bərəkət) əta et.”[5]
İmam Sadiq (əleyhis-salam)-dan da belə rəvayət nəql olunur:
کَاَنِّى اَرَى نُزُولَ الْقَائِمِ فِى مَسْجِدِ السَّهْلَةِ بِاَهْلِهِ وَ عِیَالِهِ
“Sanki Qaimin öz əhl-əyalı ilə birlikdə “Səhlə” məscidinə nazil olmasını görürəm.”[6]
Bəziləri “Cəzireyi xəzra” (Yaşıl ada) əhvalatına istinad etməklə demişlər ki, İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın övladları var və həmin adadadır, o həzrətin nəzarəti altında hökumət edirlər... Amma demək lazımdır ki, bu hadisə əfsanədən başqa bir şey deyildir[7] və tarixi gerçəklikdən daha çox xəyali bir əfsanəyə bənzəyir.
Mərhum Əllamə Məclisi bu barədə buyurur: “Bu hadisəni mötəbər rəvayətlərdə tapmadığımız üçün onu ayrıca bir fəsildə qeyd etmişik.”[8] Şeyx Ağa Bozorg Tehrani onu “xəyali bir əfsanə” hesab etmişdir.[9]
Deməli, İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın həyat yoldaşına və övladlara sahib olması ehtimal verilsə də, bu barədə mötəbər sənədə malik olan bir rəvayət tapmaq olmaz.[10] Digər tərəfdən də, İmam Zaman (əleyhis-salam) tərəfindən izdivac kimi ilahi bir sünnətin tərk edilməsinə dair möhkəm dəlil yoxdur.[11]

[1] Məsələn, imam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “İmam Zaman (əleyhis-salam) camaat arasında gəzib-dolaşır, bazarda qədəm vurur, bəzən öz dostlarının evlərindəki xalça-palazın üzərində oturur, lakin onu tanımırlar.” “Qeybət”, Nömani, səh. 164
[2] Şeyx Tusi, “Qeybət”, səh. 102
[3] Nömani, “Qeybət”, səh. 172; “Müntəxəbul-əsər”, səh. 252; “İmamət və məhdəviyyət” kitabından nəqlən, “On suala cavab”; “Həzrət Məhdi (əleyhis-salam)-ın şəxsi həyatı”, səh. 54; “Əl-əxbarud-dəxilə”, 1-ci cild, səh. 150; “Tarixul-ğeybətil-kubra”, səh. 69; Seyid Cəfər Murtəza Amilinin “Cəzireyi Xəzra dər tərazuyi nəqd” kitabından nəqlən, səh. 218
[4] Məhəmməd, Sədr, “Tarixul-ğeybətil-kubra”, 2-ci cild, səh. 65; “İmam Əmirəl-möminin (əleyhis-salam)” çapxanası, İsfahan
[5] İbni Tavus, “Cəmalul-usbu”, səh. 510; “Cəzireyi Xəzra dər tərazuyi nəqd” kitabından nəqlən, səh. 219
[6] "Biharul-ənvar", 52-ci cild, səh. 317
[7] Əlavə məlumat üçün bax: “Dirasətun fi əlamatiz-zuhur vəl-Cəzirətil-Xəzra”, Seyid Cəfər Mürtəza Amili, səh. 263 və bu kitabın tərcüməsi, səh. 217-225
[8] "Biharul-ənvar", 52-ci cild, səh. 159
[9] “Əz-zəruə ila təsanifiş-şiə”, 5-ci cild, səh. 108, “Darul-əzva”, Beyrut çapı; “Təbəqatu əlamiş-şiə”, 8-ci əsrin alimləri, 1145
[10] Məsudi, “İsbatul-vəsiyyət”, səh. 201-də İmam Riza (əleyhis-salam)-dan belə nəql etmişdir: “Rəvayətlərdə deyilən “heç bir imam öz övladını görməmiş dünyadan getməz” ifadəsi İmam Zaman (əleyhis-salam)-a aid deyildir.” Bax: “İmamət və məhdəviyyət”, Safi Gülpayiqani, “On suala cavab”, səh. 53-56, Hövzənin “Çeşm be rahi Məhdi” adlı jurnal yazıçılarından bir qrupu, səh. 351-356, “Cəzireyi Xəzra dər tərazuyi nəqd”, səh. 217-221
[11] 208-ci sualdan iqtibas, (İmam Zaman (əleyhis-salam), izdivacı, həyatı, yaşayış yeri)
Allah sizə yar olsun.

Sual (33) : imam zaman axa aramizdadir deyirik teqriben nece yasi olar.
Ad: namik, Ölkə: sanq peterburk, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

İmam Mehdi (ə.f) 255-ci h.q ilində dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 1436-ci hicri-qəməri ildir. Bu il, Şəban ayının 15-i İmam Mehdinin 1181  yaşı tamam olacaqdır.

İmam Mehdinin (ə.f) xarici görünüşü barədə rəvayətlər iki cür nəql edilmişdir:

─ Bəzi rəvayətlərdə Həzrətin (ə.f) yaşı qeyd edilməsə də, onun cavan olmasına işarə edilir. İndi isə bəzi fikirlərlə tanış olaq:

a) Onun yaşı çox olsa da, cavandır (“Biharül-ənvar”, c. 51, s. 217, bab 13)

b) İmam Mehdi (ə.f) gənclik dönəminin ən gözəl mərhələsində zühur edcəkdir (Şeyx Tusi, “Qeyb”, s. 421)

c) Yaşı çox olsa da, gənc görkəmdə aşkara çıxacaqdır (“İkmalüd-din”, c.2, s.376).

─ Digər rəvayətlərdə xarici görkəmdən əlavə, yaş həddi də göstərilmişdir:

a) Otuz yaşlı bir gənc surətində olacaqdır (“Biharül-ənvar”, c.52, s. 287, 26-cı fəsil)

b) Yaşı qırxdan az olan bir gənc surətində aşkara çıxacaqdır (“İkmalüd-din”, c.1, s.316)

c) İmam Mehdinin (ə.f) yaşı çox olsa da, xarici görkəmi ─ siması gəncdir. Belə ki görənlərin bəzisi Həzrətə (ə.f) 40, bəziləri isə daha az yaş verərlər. İmamın (ə.f) əlamətlərindən biri də onun vəfat edəcəyi günə qədər qocalmamasıdır. (“İkmalud-din”, c.2, s.652)

Şeyx Tusi qısamüddətli qeyb dövründə İmam Mehdini (ə.f) görənlərin dilindən belə nəql edir ki, o, gözəl üzlü bir gəncdir. Onun əzəmətli heybəti, ətirli qoxusu və gözəl nitqi vardır.  (“Vədəsi olunmuş şəxs barəsində tədqiqat”, s.437)

Başqa bir rəvayətdə o həzrətin boyunun orta, başının yumru, alnının enli olduğu qeyd edilir. İmam Mehdinin (ə.f) burnu çəkilmiş, yanaqları düzdür, sağ yanağında xal vardır.  (Həmin mənbə)

İmam Mehdinin (ə.f) zühur edərkən gənc simada olması çaşqınlıq yaratmamalıdır. O həzrətin yaşının 30-40 arasında olması qeyd edilərkən, zühur zamanı 30-40 yaşlarında deyil, bu görkəmdə olacağına işarə olunur.

Uzunömürlülüyə gəlincə, bu məsələ də insanları şəkk-şübhəyə salmamalıdır. Belə bir xüsusiyyət yalnız İmam Mehdiyə (ə.f) şamil edilmir. Belə ki Quranda 950 il yaşayan (bəzi alimlər bu rəqəmi təbliğ müddəti kimi də təfsir etmişlər) Nuh (ə) peyğəmbərin adı çəkilmişdir. Bu məsələdə yəqinə çatmaq üçün min illərlə yaşı olan Həzrət Xızr (ə) peyğəmbəri, 4000 il yaşayan Loğman, Həzrət İsa və s. şəxsləri misal çəkə bilərik. imamzaman.az
Allah sizə yar olsun.
Sual (34) : salamun aleykum.SAHIBEZZZAMAN DIYIRIK YENI ZAMANIN SAHIBI ZAMANIN SAHIBI ALLAH DEYILMI?DIYIRLER KI BIZ BU SALAMI DIYERKEN SEHV EDIRIK.BU SALAMI ETRAFLI IZAH EDINDE

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Buda vəhhabilərin köhnəlmiş iradlarından biridir. Ümumiyyətlə təkcə zaman yox bəlkə hər şeyin həqiqisahibi Allahdır. lakin imam Mehdi (ə) haqqında da "zamanın sahibi" ifadəsinin işlədilməyi ziddiyət deyil. Sahibəz-zaman zamanənin imamı mənasın daşıyır. Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kəs öz zəmanəsinin imamını tanımadan ölsə cahiliyyət dövründə ölənlər kimi dünyadan getmiş olar.”
Sahib ərəb dilində yoldaş, dost və müasir deməkdir, Azərbaycan dilində zehinə gələn sahib və malik mənasında deyil. Bu səbəblə zamanın sahibinin mənası, zamanla yoldaş olan, bu əsr və zamanda yaşayan deməkdir. Bu məna və anlayışın şirklə əlaqəsi yoxdur. Bu iddianın dəlili Quran ayəsidir: [1] "ما ضل صاحبکم و ما غوی"; Sizin yoldaşınız və dostunuz (Muhəmməd (s) ) nə (əməldə səadət) yolundan çıxıb və nə də (əqidəsində haqdan) azıb. Həmçinin belə buyurur: "" و ما صاحبکم بمجنون2] Sizin yoldaşınız və dostunuz (Peyğəmbər) divanə deyildir.
Bundan əlavə, hətta bu sözdən (sahib) məqsəd malik olsa belə bu şirk olmayacaq; çünki İmam Zamanın malikiyyət və idarəçiliyi, Uca Allahın malikiyyətinin kənarında və paralelində deyil bəlkə Allahın iradəsi və icazəsi ilədir: "" یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم3] Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun.
1. Nəcm, 2.
2. Təkvir, 22.
3. Nisa, 59.
Allah sizə yar olsun.
Sual (35) : Bismillah. Salamun aleykum qardaş. Zəhmət olmazsa övtad, əbdal, övsat, haqqında məlumat verərdiniz. Onlar kimlərdir? Bu haqda hədislər nəql edilibmi? Həmin şəxslərdən olan şəxslərdən adlarını yaza bilərsinizmi? Onlar vəfat etdikdə yerlərinə digər şəxslərmi seçilir?...

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Əbdal bədəl ya bədil kəlməsinin cəm forması əvəz olunan mənasındadır. Əbdal xalis və saleh insanlardır ki, sayı 7 ya 70 nəfərdir. Onlardan hər biri dünyadan getsə Allah başqasın onun yerinə qərar verər və elə buna görədə onlara əbdal deyilir.  Onlar İmam Zamanın (ə)əmri ilə xidmət edirlər. İmamı köməyə çağıranların dadına çatırlar.
Övtad 30 nəfər Hz. Məhdinin (ə) hüzurunda olan dosları və səhabələridir. Heç vaxt İmamdan ayrılmazlar və O həzrəti tək qoymazlar. Övtaddanda hər biri dünyadan getsə yerinə başqası gələr. Övtadın məqamı əbdaldan üstündür. Övtad mıx mənasındadır, dağ kimi möhkəm və dilavər insanlar olduqları üçün onlara övtad deyilir.
İmam Sadiq (ə) buyurur: İmam Məhdinin (ə) qeybət dövründə 30 həmnişini var ki, onların vasitəsi ilə İmama heç cür vəhşət və təklik üz verməz.
Bəzi rəvayətlərdə İmam Zamanın (ə) səhabələri 5 dəstə qeyd olunur. Övtad, nücəba, nüqəba, ricalul-ğeyb və süləha.
Övtad bir sifətdir ki, təkcə İmam Zamanın (ə) səhabələrinə şamil olmur. Merac hədisində Allah-təala Hz. Peyğəmbərin bir neçə əxlaqi xüsusiyyətini sayır və bunların övtadlara məxsus olduğunu buyurur. Hz. Əlidə (ə) Nəhcül-bəlağədə övtad insanların xüsusiyyətinə işarə edir.  
İmam Sadiq (ə) ummi davud duasında əbdal və övtadlara salam göndərir, buyurub: Allahummə səlli ələl-əbdali vəl-əvtadi .....
Əl-Misbah kitabının müəllifi Şeyx Kəfəmi bu duanın şərhində yazır: Yer üzü heç zaman qütbdən, dörd nəfər övtaddan, 40 nəfər əbdaldan, 70 nəfər nücəbadan, 360 nəfər salehlərdən boş qalmaz. Sonra yazır qütb, İmam Zamandır (ə). Onlar bu rəqəmdən çox olarlar amma az olmazlar. Xızr və İlyas peyğəmbər övtaddan və həmişə Qütbün (Hz. Məhdi) yanında olarlar.
Allah sizə yar olsun.
Sual (36) : salam.quranda teheccud namazi haqda yazilib bu namaz nafile namazidimi?2ci sualimsa beledirki biz deye bilerikmi imam ZAMAN(e.f)aga bizim yasadigimiz duntada yasayir?qeybdedi deyerken yeni besiret gozu aciq olan insalar agani gore bilerler.bu nezerde tutulur?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

1) Bəli, məqsəd gecə namazıdır.

2) İmam Zaman (ə) qeybətdə olmasının mənası budur ki, Onu görərlər amma tanımazlar. İmam (ə) bizim yaşadığımız dünyada, insanlar arasında yaşayır. İmamı istəməsə heçkəs Onu tanımaz, hətta İmamı görənlərin əksəriyyəti sonradan İmam Zaman olduğunu biliblər.

Allah sizə yar olsun.

Sual (37) : bismillah. salam. imam zaman aganin zuhuruna nece zemin yarada bilerik yeni hansi isleri gormeliyik imkan olsa genis melumat verin.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

İmam Zamanın (ə) zühuruna zəmin yaratmaq hər bir şiənin vəzifəsidir, onun üçün həqiqi münəzir olmaq lazımdır. Müntəzirin xüsusiyyətlərindən bir neçəsinə işarə edirik: 

Mehdini tanıyıb, imamlığına inanmaq

İmam Mehdini (əc.) tanımadan, onun imamlığına iman gətirmədən necə intizarda olmaq olaq?! Bu inam həqiqi müntəzirlərin ümdə xüsusiyyəti, intizarın mühüm amili və onun müqəddiməsidir. İmam Səccad (ə) bu barədə belə buyurur:

ان اهل زمان غيبته،القائلون بأمامته،المتظرون لظهوره،افضل اهل كل زمان

"Həqiqətən, qeyb dövrünün adamları onun imamlığını qəbul edib gözləsələr, digər zamanların adamlarından üstün olarlar".

*Təqva və gözəl əxlaq

İslamda üstünlük və böyüklük meyarı yalnız təqvadan ibarətdir:

ان اكرمكم عند الله اتقكم

Allah yanında ən üstün və yaxşınız, ən təqvalı olanınızdır".

Həmçinin, imanın dəyəri əxlaqın gözəlliyi ilə ölçülür:

افضلكم ايمانا احسنكم اخلاقا

"Sizin aranızda ən imanlı şəxs, əxlaqı daha gözəl olanınızdır". 

Buna görə də intizar çəkməyin fəzilət və üstünlüyü,təqva və gözəl əxlaq olmadan əldə edilə bilməz.

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:

من سر أن يكون من اصحاب القائم فلينتظر وليعمل باِلورع و محاسن الاخلاق وهو منتظر

"Bizim qiyam edənimizin dost və köməkçilərindən olmaq istəyən intizarda olmalı və zühuru gözlədiyi halda təqva və gözəl əxlaqla rəftar etməlidir".

*İtaət və tabelik

Öz məsum imamının yolunu gözləyənlər, onun dini və dünyəvi rəhbərliyinə əqidə bəsləməli, itaətini vacib bilməli və qeyb dövründə əmrlərinə tabe olmaqla, özünü zühur vaxtı onun qeyd-şərtsiz itaətinə hazırlamalıdır.

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur:

طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره فى غيبته والمطيعين له فى ظهوره

"Xoş bizim qiyam edənimizin şiələrinin halına! Onlar qeyb dövründə intizarda olar, zühur dövründə isə ona itaət göstərərlər".

*Həzrət Mehdinin (əc.) dostlarıyla dost və düşmənlərinə qarşı düşmən olmaq

Hər bir insanın ən mötəbər dostluq meyarlarından biri, onun dostluq və düşmənliklərini araşdırmaqdır. Düşmənin dostunu və dostun düşmənini heç zaman dost adlandırmaq olmaz; necə ki, dostun dostunu və düşmənin düşmənini düşmən hesab etmək düzgün deyildir. Təbiidir ki, hər bir insan öz dostunun dostlarıyla dost və düşmənlərilə düşmən olur. İmam Mehdinin (əc.) həqiqi müntəzirləri də, heç şübhəsiz ki, onun dostlarını sevib, düşmənlərinə qarşı düşmən olmalıdırlar; çünki onların bu intizarı, imamlarına olan eşq, məhəbbət və sonsuz hörmətlərinin təzahürüdür.

Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:

طوبى لمن ادرك قائم اهل بيتى وهو يأتم به فى غيبته قبل قيامه وليتولى اوليا ئه و يعادى اعدائه

"Xoş olsun mənim əhli-beytimin qiyam edənini görəcək şəxslərə; onlara ki, hələ qeyb dövründə və qiyamından qabaq ona iman gətirər, dostlarıyla dost və düşmənlərinə qarşı düşmən olarlar".

Allah sizə yar olsun.
Sual (38) : Salam Aleykum.Hz.Mehdi.e.f.bizim kimi hansisa evde yawayir yoxsa cholde daim seyahetdedir,harda yatir? Imamin diger imamlardan ferqi ne olacaq?Allah razi olsun.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Bəzi rəvayətlərə görə, o həzrət hər il həcc mövsümündə iştirak edir. Habelə, müxtəlif məkanlara, xüsusilə də imamların qəbri kənarına və Səhlə və Kufə məscidləri kimi müqəddəs yerlərəbaş çəkir.
Rəvayətlərdə həzrətin iqamətgahı barəsində bir neçə məkan qeyd olunmuşdur. Məsələn, Məkkə və Mədinə şəhərləri, Hicaz səhrası, Rəzva dağı (Mədinənin ətrafı), Kərə (Yəmənin bir kəndi) və əlçatmaz diyarlar. O cümlədən, rəvayət olunmuşdur ki, həzrət Mehdi (əc.) övladları ilə birlikdə dənizin çox böyük və geniş adalarının birində yaşayacaq.
Nəcəf əhli olan Əli ibn Mazandaraninin rəvayətinə görə, həzrət Mehdi (əc.) öz dostları və övladları ilə birlikdə “Xəzra” adlı bir adada yaşayır.
Xəzra adası haqqında çoxlu bəhslər edilmişdir. Alimlərin əksəriyyəti bir sıra dəlillərə əsaslanaraq İmamın (ə) Xəzra adasında yaşamasını inkar edirlər və bu barədə olan hadisənidə doğru hesab etmirlərvəbu cür adanın var olmadığını bildirirlər.
İmamın daimi məskunlaşdığı bir məkan yoxdur. O həzrət imamət işləri ilə əlaqədar olaraq müxtəlif məkanlarda müşahidə edilmişdir.

İmam Zaman (ə) qeybətdə olmasının mənası budur ki, Onu görərlər amma tanımazlar. İmam (ə) bizim yaşadığımız dünyada, insanlar arasında yaşayır. İmamı istəməsə heçkəs Onu tanımaz, hətta İmamı görənlərin əksəriyyəti sonradan İmam Zaman olduğunu biliblər.

İmam Zamanın (ə) evlənməsi və ailə qurmasıda ixtilaflı məsələdir. Alimlərin əksəriyyəti İmamın (ə) evlənməməsi nəzəriyyəsinə üstünlük verirlər. Çünki o bütün insanlardan məxfidir. İzdivac üçün xalqla rabitədə olmaq lazım gəlir. Bu isə qeyb fəlsəfəsinə uyğun deyil.

Məsudi Əli ibn Əbu-Həmzədən nəql edir: Biz imam Rizaya (ә)ərz etdik ki, rəvayətlərə əsasən imam öz nəslini görməmiş dünyadan getməz? İmam Riza (ə) buyurdu: “Məgər sizə çatmayıbmı ki, Qaimdən savay?!”[1]

Bəzi dualarda İmamın övlad sahibi olmasına işarə edilsə də, onun zühurdan əvvəlki dövrə, yoxsa zühurdan sonrayamı aid olduğu aydın deyildir.

Allah sizə yar olsun.


[1] “İsbatul-vəsiyyə”, s. 201.

Sual (39) : salamun alaykum ...allah tebaruku ve teala imam zaman agani niye qiyb alemine cekib?yani bunun felsefesi nedir?2)ferec duasindaki hafizan kelmesi gelir,,orada allah kimden qorumaq isteyir imamzaman agani?eger duwmenden qoruyursa mumkundur ki qeybe zekmesin iran kimi islam dovletinde qorunsun

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

İmam Mehdinin (ə) qeybə çəkilməsi Allahın sirlərindən biridir. Bu hadisənin əsil hikməti bəndələr üçün məxfidir. Bu məsələ yalnız həzrətin zühurundan sonra aydınlaşasıdır. Həzrət Peyğəmbər buyurur: «Ey Cabir! Bu Allahın öz bəndələrinə məxfi saxladığı işlərindən və sirlərindəndir». İmam Sadiq (ə) buyurur: «Həqiqətən də, Sahibul-əmr üçün (imam Mehdi (ə)) qarşısıalınmaz bir qeyb vardır. Hər batil axtaran onda şəkkə düşər. Bunun səbəbini bəyan etməyə icazəmiz yoxdur. Bu qeybin hikməti əvvəlki qeyblərin hikmətidir və zühurdan sonra aydınlaşacaq. Necə ki, Xızrın körpə oğlanı öldürməsi, uçmuş divarı bərpa etməsi Musa üçün qaranlıq qalmışdı və yalnız ayrıldıqda aydın oldu. Qeyb Allahın işlərindən və sirlərindəndir». Əlbətdə əsl səbəbi gizli olsada hədislərdə bəzi hikmətlərinə işarə olunub, rəvayətlərdə bildirilir ki, əsrin imamının qeybinin hikməti saleh insanların xəlbirdən keçirilməsi və sınağa çəkilməsidir. Bəzi rəvayətlərdə qeybin fəlsəfəsi kimi insanların zalımlığı göstərilir. Əmirəl-mö’minin Əli (ə) Kufə məscidində buyurdu: «Yer üzü ilahi höccətsiz olmur. Amma Allah-təala insanların zalımlığı səbəbindən onları öz höccətinin vücudundan məhrum edər». Həzrət Mehdinin (ə) sonuncu canişin və bəşəriyyətin xilaskarı ünvanı ilə zühur edib yer üzündə İslamı başqa dinlərə qalib etməsi üçün, şübhəsiz ki, dünyanın hazırlığı və şərait lazımdır. Belə bir məqsədin gerçəkləşməsi üçün yer üzündə münasib şərait yaranmalıdır. Buna əsasən də yer üzündə hazırlığın olmamasını imam Mehdinin (ə) qeybinin fəlsəfəsi kimi qəbul edə bilərik.

Bəzi islami rəvayətlərdə bildirilir ki, imam Mehdinin (ə) qeybinin səbəbi onun bu yolla zalımların beyətindən azad olmasıdır. Həzrət heç 

bir zalım hakimə beyət etməmiş, onun hakimiyyətini tanımamışdır. Allah-təala on ikinci imamı düşmənlərin fitnələrindən qeyb vasitəsi ilə qorumuşdur. Əgər imam Mehdi (ə) qeybə çəkilməsəydi, onun qanına susamış, ata-babalarını qətlə yetirmiş abbasi xəlifələri, şübhəsiz ki, onu da şəhid edəcəkdilər.

İmam Zamanda (ə) bizim kimi bəşərdir və mümkündür O həzrət təbii bəlalar və xəstəliklərə düçar olsun onun üçün duada deyirik ki, İlahi Onu hifz et və qoru. 

 Allah sizə yar olsun.

Sual (40) : Salam zəhmət olmasa əhli-beyt hədislərində və digər mənbələrdə Azərbaycan haqında hansı hədislər var İmam Mehdi(ə) yavəri deləryirlər azərbaycanlıdır 2 Əhd duası barədə deyilənlər doğrudurmu?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Hədis kitablarında Azərbaycan haqda gəlmiş hədisləri araşdırmamışıq, sadəcə bu haqda məşhur bir hədisi yazırıq.  

ومنها حديث نار آذربيجان، رواه النعماني في الغيبة: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه قال لي أبي عليه السلام: لا بد لنار من آذربيجان لا يقوم لها شئ وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبُدُوا ما لبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبواً، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. انتهى.

“Azərbaycanda mütləq alov qalxacaqdır. Heç bir şey onun qarşısında müqavimət göstərə bilməyəcəkdir. O zamanda siz evlərinizə çəkilin. Bizim inqilabçımız qiyam edən zaman, hətta qarın üzərində sürünə-sürünə getməklə olsa belə, ona doğru tələsin.” (“Qeybəti Numani”, səh.170)

Əlavə məlumat üçün linkini təqdim etdiyimiz məqaləyə müraciət edin:

İmam Mehdinin (ə) azərbaycanlı silahdaşları

http://az.islam.az/article/a-454.html

Allah sizə yar olsun.

Go to TOP