Sual (91) : Salamun əleykum.On ikinci imam qeybdədir yoxsa hələ bundan sonra dünyaya gələcək?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Əhli-Beyt şiələrinin inancına görə, Peyğəmbər(s)-in biliklərinin varisi və ümmətə vəli olanların sayı on ikidir ki, bunlar da Peyğəmbər övladları olan 12 imamdır. İslam Peyğəmbəri də məhz onları tanıtmış və adlarını bəyan etmişdir: 1-İmam Əli(ə), 2-İmam Həsən(ə), 3-İmam Hüseyn(ə), 4-İmam Zeynəl-Abidin(ə), 5-İmam Məhəmməd Baqir(ə), 6-İmam Cəfəri Sadiq(ə), 7-İmam Museyi- Kazim(ə), 8-İmam Rza(ə), 9-İmam Məhəmməd-Təqi(ə), 10-İmam Əliyyən-Nəqi(ə), 11-İmam Həsən Əsgəri(ə), 12-İmam Mehdi (əc.) Hamı onun zühurunu gözləməkdədir.

Hələ on iki imam dünyaya gəlməmişdən öncə ülamə və səhabə bu əqidədə idi ki, Peyğəmbərimizdən sonra ümmətə on iki şəxs rəhbər olacaq. Məşhur sünnü alimi Buxari ''Səhihi Buxari'' c. 9, səh.101-də yazır: ''Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdur ki, sizin on iki əmiriniz olacaq və onların hamısı Qüreyşdəndir.'' Tirmizi ''Səhih''ində (c. 2) və Əhməd ibni Hənbəl ''Müsnəd''ində (c. 1 səh.9, c. 2 səh.101, c. 5 səh.92) Cabirdən nəqlən yazırlar: ''Peyğəmbər buyurdu ki, İslam dini, hamısı Qüreyş qəbiləsindən olan və sizə xəlifəlik edəcək on iki şəxsiyyətlə sabit və daimi qalacaqdır.'' Şiə məzhəbi Qüreyş qəbiləsindən ümmətə rəhbər olan on iki şəxsi məhz Peyğəmbərin öz nəslindən, qüreyşlilərdən olan on iki imamı qəbul edir. On ikinci imamın qeybdə olması haqqında da şiələrin əlində dəlillər və sübutlar vardır. Peyğəmbəri Əkrəmdən bütün zamanlar üçün bir hədis nəql olunub: ''Hər kəs ölə və öz zamanının imamını tanımaya, cahiliyyət dövrünün insanları kimi ölmüşdür.'' Bu hədisi görkəmli Əhli-sünnə alimləri öz kitablarında yazmışlar, belə ki, 1-''Səhihi Müslüm'' c. 12, səh.440, 2-''Səhihi Buxari'' c. 5, səh.13, 3-''Kənzül Ümmal'' c. 1, səh.103, 4-''Müsnədi Əhməd'' c. 4, səh.96 buna sübutdur. Bu hədisdən aydın olur ki, hər zamanın öz imamı var. Belə bir sual meydana çıxır ki, bəs bu zamanın imamı kimdir? Cavab isə budur ki, bu zamanın imamı 12-ci imam Həzrəti Mehdi(əc.)-dir. Onu görmək isə mümkün deyil, çünki o, sünni və şiənin qəbul etdiyi tarixi sənədlərə əsasən dünyaya gəldikdən sonra Allahın iznilə qeybə çəkildi və hal-hazırda qeybdədir. Sünnü alimlərinin ən görkəmlisi Təbəri 12-ci imamın qeybi zamanında yaşamışdır və həmin dövrdə o, ''Tarixur-rəsul-vəl-mülük'' kitabında bu tarixi hadisə barədə yazmışdır. Kitab ''Təbəri tarixi'' adı ilə məşhurdur. ''Tənbihul əşraf'' və ''Murucus-zəhəb'' kitablarında da, bu barədə məlumatlar var. Əhli-sünnə məzhəbində İmam Məhdi(ə)-ın qeybə çəkilməsi barədə 500-dən artıq hədis vardır.
Allah sizə yar olsun.
Sual (92) : Salamun əleykum.Məhdəviyyət haqqında bizə bir neçə hədis yazmağınızı xahiş edirik.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Sizin xahişinizi nəzərə alaraq məhdəviyyətə etiqadla bağlı 40 hədis veririk. Hədislər bunlardır:

1. خرج احمد و ابن ابي شيبه، و ابن ماجه، و نعيم بن حماد، في الفتن، عن علي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" المهدي منا اهل البيت، يصلحه الله في ليله."

Əhməd, ibn Əbi Şiybə və ibn Macə və Nəim ibn Həmmad "Fitən” kitabında Əlidən (ə) nəql etmişlər ki, o həzrət buyurdu: Allahın Rəsulu(s) buyurdular:

"Məhdi(ə) biz əhli beytdəndir, Allah onun işini bir gecənin içində islah edəcəkdir”

2. اخرج ابوداود و ابن ماجه و الطبراني و الحاکم عن ام سلمه، قالت: سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقول:

المهدي من عترتي، من ولد فاطمه." ”

Əbu Davud, Əbu Macə, Təbrani və Hakim Ümmi Sələmədən rəvayət etmişlər ki, dedi: eşitdim, Allahın Rəsulu(s) deyir:

" Məhdi(ə) mənim sülaləmdəndir, Fatimənin(ə) övladlarındandır.”

اخرج الحاکم و ابن ماجه و ابونعيم، عن انس بن مالک، قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقول:3.

" نحن سبعه ولد عبد المطلب ساده اهل الجنه: انا، و حمزه، و علي، و جعفر، و الحسن، و الحسين، و المهدي."

Hakim, ibn Macə və Əbu Nəim Ənəs ibn Malikdən rəvayət etmişlər ki, o, dedi: eşitdim, Allahın Pəsulu(s) deyir:

"Biz, Əbdülmuttəlib övladlarından yeddi nəfər behişt əhlinin sərvərləriyik: Mən və Həmzə və Əli və Cəfər və Həsən və Hüseyn və Məhdi.”

اخرج الترمذي - و صححه - عن ابي هريره، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:4.

" لو لم يبق من الدنيا الا يوم، لطول الله ذلک اليوم، حتي يلي المهدي."

Termizi "Səhih” kitabının təriqi ilə Əbu Hürəyrədən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Əgər dünyanın ömründən yalnız bir gün qalsa, Allah o günü o qədər uzun edər ki, Məhdi(ə) gəlib çixar.”

5- اخرج الطبراني في الاوسط من طريق عمرو بن علي، عن علي بن ابي طالب انه قال للنبي صلي الله عليه و آله و سلم:

" امنا المهدي ام من غيرنا يا رسول الله؟، قال: بل منا، بنا يختم الله کما بنا فتح، و بنا يستنقذون من الشرک، و بنا يولف الله بين قلوبهم بعد عداوه الشرک."

Təbrani "Əl-əvsət” kitabında Əmru ibn Əlinin təriqəsi ilə Əli ibn Əbu Talibdən nəql etmişdir ki, Peyğəmbərdən(ə) soruşdu:

" Məhdi bizdəndir ya başqalarından, ey Rəsulullah ? " Cavabında buyurdu:

" Bəli o, bizdəndir, Allah bizimlə başladığı kimi bizimlə də qurtaracaqdır. Bizim vasitəmizlə camaat şirkdən qurtuluş tapırlar və bizim vasitəmizlə Allah şirkdən doğan düşmənçiliyin saldığı ədavətdən sonra insanların qəlbləri arasında ülfət və bağlılıq yaradır.”

اخرج نعيم بن حماد، و ابونعيم من طريق مکحول عن علي، قال: - 6

" قلت: يا رسول الله امنا آل محمد المهدي، ام من غيرنا؟ فقال: لا بل منا، يختم الله به الدين کما فتح بنا ينقذون من الفتنه کما انقذوا من الشرک، و بنا يولف الله بين قلوبهم، و بنا يصبحون بعد عداوه الفتنه اخوانا کما اصبحوا بعد عداوه الشرک اخوانا في دينهم."

Nəim ibn Həmmad və Əbu Nəim "Məkhul” kitabının təriqəsi ilə Əli ibn Əbu Talibdən(ə) rəvayət etmişdir ki, buyurdu:

" Dedim: Ey Allahın Rəsulu, Məhdi(ə) biz Ali Məhəmməddərdır ya bizdən başqalarından?” Buyurdu: " yox, o, bizdəndir, Allah dini bizlə başladığı kimi onunla qurtaracaqdır, camaat bizim vasitəmizlə fitnədən nicat taparlar, necə ki, şirkdən nicat tapdılar və bizim vasitəmizlə Allah insanların qəlbləri arasında ülfət və bağlılıq yaradır və bizim vasitəmizlə camaat fitnədən qalxan düşmənçilikdən sonra bir- biri ilə qardaş oldular.”

7- اخرج الحارث بن ابي اسامه و ابو نعيم، عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" لتملان الارض ظلما و عدوانا، ثم ليخرجن رجل من اهل بيتي حتي يملاها قسطا و عدلا کما ملئت عدوانا و ظلما."

Haris ibn Əbi Usamə və Əbu Nəim, Əbu Səiddən nəql etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu buyurdu:

" Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolacaqdır, sonra mənim Əhli-beytimdən bir kişi qiyam edəcəkdir ki, yer üzünü ədalətlə və düzgünlüklə doldursun, necə ki, düşmənçilik və zülümlə dolmuşdur.”

8- اخرج الطبراني في الکبير و ابو نعيم عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

"يخرج رجل من اهل بيتي، يواطي اسمه اسمي و خلقه خلقي، يملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا."

Təbrani " Əlkəbir” kitabında və Əbu Nəim ibn Məsuddan nəql etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu (s) buyurdu:

" Mənim Əhli-beytimdən bir kişi qiyam edəcəkdir, adı mənim adım kimi və əxlaqı mənim əxlaqım kimidir, o, yer üzünü ədalət və düzgünlüklə dolduracaqdır, necə ki, zülm və sitəmlə dolmuşdur.”2

اخرج ابو نعيم عن حذيفه، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: - 9 " ويح هذه الامه من ملوک جبابره، يقتلون و يخيفون المطيعين الا من اظهر طاعتهم، فالمومن التقي ليصانعهم بلسانه، و يفر منهم بقلبه و جنانه. فاذا اراد الله تعالي ان يعيد الاسلام عزيزا، قصم کل جبار عنيد، و هو القادر علي ما يشاء ان يصلح امه بعد فسادها. يا حذيفه! لو لم يبق من الدنيا الا يوم، لطول الله ذلک اليوم حتي يملک من اهل بيتي رجل، تجري الملاحم علي يديه، و يظهر الاسلام، لا يخلف وعده، و هو سريع الحساب."

Əbu Nəim Huzəyfədən nəql etmişdir ki, dedi: Rəsulullah(s) buyurdu:

" Vay bu ümmətin zülümkar padşahlarına, camaatı öldürərlər, Allaha itaət edənləri – onlara itaət etdiyini aşkara bildirən şəxsdən başqa – qorxudarlar. Bəs, imanlı və təqvalı insan gərək dili ilə onlarla keçinsin, amma, qəlb və batinində onlardan qaçsın . Əgər böyük Allah İslamı əziz etmək istəsə hər inadkar zalimi məhv edəcəkdir və o, istədiyinə qadirdir və ümməti fəsada düşdükdən sonra islah edə bilər ( və vəziyyətlərini düzəldə bilər ). Ey Huzəyfə, əgər dünyanın ömründən bir gündən artıq qalmaya Allah o bir günü o, qədər uzadacaqdır ki, axırda mənim Əhli-beytimdən bir kişi hakimiyyətə yetişəcəkdir, onun əli ilə təəccüblü hadisələr baş verəcəkdir və Allah – onun əli ilə --İslamı qalib edər və o, vədəxilaflıq etməz və o, hesabında sürətlidir.!”1

10- اخرج الحسن بن سفيان، و ابو نعيم، عن ابي هريره، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" لو لم يبق من الدنيا الا ليله، ليملک فيها رجل من اهل بيتي."

Həsən ibn Sufyan və Əbu Nəim, Əbu Hüreyrədən nəql ediblər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

" Əgər dünyanın ömründən yalnız bir gecə qala, Allah həmin o bir

gecədə mənim əhli- beytimdən bir kişini hakimiyyətə yetişdirəcəkdir.”

11- اخرج الروياني في مسنده و ابو نعيم عن حذيفه، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

"المهدي رجل من ولدي، لونه لون عربي، و جسمه اسرئيلي، علي خده الايمن خال کانه کوکب دري، يملا الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما، يرضي في خلافته اهل الارض و اهل السماء و الطير في الجو. "

Ruyani özünün "Məsnəd” kitabında və Əbu Nəim Hüzeyfədən nəql ediblər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Məhdi mənim övladlarımdan bir kişidir, üzünün rəngi ərəblərin rəngi kimi və əndamı israillilərin əndamı kimidir,1 sağ yanağında bir xal vardır ki, ulduz kimi parıldayır. Yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır, necə ki, zülm və haqsızlıqla dolmuşdu, onun xilafət və rəhbərliyi dövründə yerdəkilər, göydəkilər və göyun quşları razı olacaqlar.”2

12- اخرج ابو نعيم عن الحسين عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال لفاطمه:

يا بنيه: المهدي من ولدک." "

Əbu Nəim Hüseyndən(ə) rəvayət etmişdir ki, həqiqətən, peyğəmbər(s) Fatimeyi Zəhraya(ə) buyurdu:

"Ey mənim qızcığazım, Məhdi sənin övladlarındandır.”

13- اخرج ابن عساکر عن الحسين عليه السلام، ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال:

"ابشري يا فاطمه! المهدي منک."

İbn Əsakir Hüseyn(ə) rəvayət etmişdir ki, həqiqətən peyğəmbər(s) buyurdu:

"Ey Fatimə, sənə müjdə verirəm! Məhdi(ə) sənin nəslindəndir.”

14- اخرج الطبراني في الکبير، و ابو نعيم عن الهلال، ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال لفاطمه:

" و الذي بعثني بالحق، منهما - يعني الحسن و الحسين - مهدي هذه الامه. اذا صارت الدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم علي بعض فلا کبير يرحم صغيرا و لا صغير يوقر کبيرا، يبعث الله عند ذلک منهما من يفتح حصون الضلاله و قلوبا غفلا، يقوم بالدين في آخر الزمان، کما قمت به في اول الزمان، و يملا الدنيا عدلا کما ملئت جورا."

Təbrani "Əl-kəbir” kitabında və Əbu Nəim, Hilaldan – ya Hilalidən – nəql ediblər ki, Peyğəmbər(s) Fatiməyə(ə) buyurdu:

"And olsun məni həqq üzündən peyğəmbər göndərənə, bu ümmətin Məhdisi(ə) bi iki nəfərin – yəni Həsən(ə) və Hüseynin(ə) – nəslindəndir. Elə bir zaman gələr ki, dünyanı hərc- mərclik bürüyər, fitnələr aşkara törədilər, yollar kəsilər və camaatın bəzisi bəzilərinə hücum edər, nə yaşlılar uşaqlara rəhm edərlər nə də uşaqlar yaşlılara hörmət qoyarlar, o zaman Allah bu iki nəfərin nəslindən elə bir şəxsi göndərəcək ki, zəlalət qalalarını fəhh edər və qafil ürəkləri oyadar və axirəz- zamanda dini ucaldar, necə ki, mən başlancıqda onu ucaltdım və dünyanı ədalətlə dolduracaq, necə ki, zülmlə dolmuşdu.”1

15- اخرج ايضا - يعني نعيم بن حماد - عن علي و عائشه، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال:

"المهدي رجل من عترتي، يقاتل علي سنتي کما قاتلت انا علي الوحي."

Həmçinin o,( Nəim ibn Həmmad ) Əli(ə) və Aişədən, onlarda Peyğəmbərdən(s) nəql etmişdir ki, buyurdu:

" Məhdi mənim xanədanımdan bir kişidir. O, mənim sünnəmə uyğun olaraq döyüşər, necə ki, mən Allahın vəhyinə uyğun olaraq döyüşdüm. " 2

16- اخرج ايضا عن علي عليه السلام قال:

"المهدي رجل منا، من ولد فاطمه."

Həmçinin o,( Nəim ibn Həmmad ) Əlidən(ə) nəql etmişdir ki, buyurdu:

"Məhdi(ə) bizdən – bizim nəsildən olan – bir kişidir. Fatimə(ə) övladlarındandır.”

17- اخرج الطبراني، عن عوف بن مالک ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال:

"يجي‏ء فتنه غبراء مظلمه، تتبع الفتن بعضها بعضا حتي يخرج رجل من اهل بيتي يقال له المهدي، فانادرکته فاتبعه، و کن من المهتدين."

Təbrani Ovf ibn Malikdən nəql edib ki, peyğəmbər(s) buyurdu:

"Çətin, qara və qaranlıq fitnə gəlib çatacaqdır, fitnələr biri birinin ardıyca gələcəklər; axırda mənim Əhli- beytimdən bir kişi qiyam edəcəkdir, ona " Məhdi " deyəcəklər; əgər onun dövründə yaşasan ona itaət et ki, hidayət olunmuşlardan olasan.”

18- اخرج الداني عن الحکم بن عيينه، قال: قلت لمحمد بن علي: سمعت انه سيخرج منکم رجل يعدل في هذه الامه. قال:

" انا نرجو ما يرجو الناس، و انا نرجو لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلک اليوم حتي يکون ما ترجوه هذه الامه، و قبل ذلک فتن شر فتنه يمسي الرجل مومنا و يصبح افرا، و يصبح مومنا و يمسي کافرا، فمن ادرک ذلک منکم فليتق الله و ليکن من احلاس بيته."

Dani Həkəm ibn Uiynədən nəql etmişdir ki, dedi: Məhəmməd ibn Əliyə ərz etdim: eşidmişəm ki, sizin nəslinizdən bir kişi zühur edəcəkdir və bu ümmətdə ədaləti bərpa edəcəkdir. Buyurdu:

"Biz də camaatın ümüd bəslədiyi şeyə ümüdümüzü bağlamışıq. Ümüdvarıq ki, əgər dünyanın ömründən yalnız bir gün qalsa da Allah həmin bir günü o, qədər uzun etsin ki, bu ümmətin ümüd bəslədiyi şey baş versin; Ondan qabaq ən pis fitnələr baş verəcəkdir, belə ki, bəzi insanlar gecə mömin yatar sübh kafir durarlar ya sübh yuxudan mömin durar gecə yatanda kafir kimi yatarlar. Bəs, əgər sizdən biriniz belə bir fitnəyə giriftar olsa, gərək ilahi təqva yolunu seçsin və bir kənara çəkilib evində otursun.”

19 - عن عمار بن ياسر:

" اذا قتلت النفس الزکيه، و اخوه تقتل بمکه ضيعه، نادي مناد من السماء: ان اميرکم فلان، و ذلک المهدي، الذي يملا الارض حقا و عدلا اخرجه الامام ابو عبد الله نعيم بن حماد في کتاب الفتن."

Nəim ibn Həmmad "Əl- fitən " kitabında Əmar ibn Yasərdən nəql etmişdir:

"Elə ki, Nəfsi Zəkiyyə öldürüldü və qardaşı Məkkədə şiddətli bir döyüşə məşqul oldu, bir carçı asimandan nida verər: Sizin əmir və hakiminiz filankəsdir və o, həmin Məhdidir, elə bir kəsdir ki, yer üzünü həqiqət və ədalətlə dolduracaqdır.”

20- اخرج الطبراني في الاوسط عن طلحه بن عبيد الله، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم:

: "ستکون فتنه، لا يهدا منها جانب الا جاش منها جانب، حتي ينادي مناد من السماء: ان اميرکم فلان. "

Təbrani "Əl- əfsəf " kitabında Təlhə ibn Ubeydillahdan, o, da Peyğəmbərdən(s) rəvayət etmişdir:

"Bir fitnə baş verəcəkdir, bu fitnənin bir tərəfi sakitləşməmiş o biri tərəfi coşacaqdır – onun bir hissəsi sakitləşməmiş o biri hissəsi tüğyan edəcəkdir – axırda bir carçı asimandan nida verəcək: Sizin əmir və hökümdarınız filankəsdir.”1

21- اخرج ابو نعيم، و الخطيب في تلخيص المتشابه عن ابن عمر، قال: قال رسول صلي الله عليه و آله و سلم:

" يخرج المهدي و علي راسه ملک ينادي: ان هذا مهدي فاتبعوه."

Əbu Nəim və Xətib "Təlxisul-mutəşabeh" kitabında ibn Ömərdən nəql etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Məhdi(s) qiyam edəndə onun başı üzərində bir mələk nida verər: Bu Məhdidir, ona itaət edin.”

22- أخرج ابو بنعيم عن علي، قال: " اذا نادي مناد من السماء: ان الحق في آل محمد، فعند ذلک يظهر المهدي علي أفواه الناس، و يشربون حبه، و لا يکون لهم ذکر غيره."

Əbu Nəim Əlidən(ə) rəvayət etmişdir ki, buyurdu:

" Elə ki, carçı asimandan nida etdi: haqq Məhəmmədin(s) xanədanındadır, o zaman Məhdinin adı camaatın dillərində aşkara söylənəcəkdir və onun məhəbbətini qəlblərinə alarlar və ondan başqasını yad etməzlər.”

23- أخرج أيضا (يعني نعيم بن حماد) عن شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه و سلم:

"في المحرم ينادي مناد من السماء: ألا ان صفوة الله من خلقه فلان، فاسمعوا له، أطيعوه في سنة الصوت المعمعة.

Həmçinin o, ( Nəim ibn Həmmad ) Şəh ibn Huşəbdən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

" Məhərrəm ayında bir carçı asimandan nida verər: Agah olun Allahın– məxluqatın arasından – seçdiyi filankəsdir, bəs, onun göstərişinə qulaq asın, müharilə və fitnələr olan ildə və göydən səda gələn ildə ona itaət edin.”

24- عن امير المومنين علي بن ابي طالب، قال:

" تختلف ثلاث رايات: رايه بالمغرب و رايه بالجزيره، و رايه بالشام تدوم الفتنه بينهم سنه - ثم ذکر خروج السفياني و ما يفعله من الظلم و الجور، ثم ذکر خروج المهدي و مبايعه الناس له بين الرکن و المقام، و قال: - يسير بالجيوش حتي يسير بوادي القري في هدوء و رفق و يلحقه هناک ابن عمه الحسني في اثني عشر الف فارس، فيقول له: يا ابن عم انا احق بهذا الجيش منک، انا ابن الحسن و انا المهدي. فيقول له المهدي: بل ان المهدي. فيقول له الحسني: هل لک من آيه فابايعک؟ فيومي‏ء المهدي الي الطير فيسقط علي يديه، و يغرس قضيبا في بقعه من الارض فيخضر و يورق. فيقول له الحسني: يا ابن عمي هي لک."

Əmir əl- möminin Əli ibn Əbu Talibdən(ə) nəql olunmuşdur ki, buyurdu:

"Üç bayraq bir- birinin əleyhinə qaldırılar: Bir bayraq "Mərakeş” də, bir baraq "Ərəbistan”da və bir bayraq "Şam”da, bir il onların arasında fitnə və müharibə davam edər” – sonra Sufyaninin qiyamını və camaata rəva gördüyü zülm və sitəmkarlığı yada saldı və ondan sonra həzrət Məhdinin(ə) zühuru və qiyamını və camaatın Rükn və Məqam arasında onunla beyət etməsini xatırlatdı – və buyurdu: "Öz qoşunlarını hərəkətə gətirər, tam arxayınçılıq və yoldaşlıqla ta gəlib "Əl-Qara” vadisinə yetişərlər. Orada əmisi oğlu1 "seyyid Həsəni” on iki min altı ilə ona yetişər və deyər:

Ey əmi oğlu, mən bu qoşunun sərkərdəsi olmağa səndən daha layiqəm, çünki, mən imam Həsənin övladıyam və "Məhdi” mənəm. Həzrət Məhdi(ə) ona deyər: Mən Məhdiyəm! Həsəni deyər: sənin bir nişanən və möcüzən varmı ki, səninlə beyət edəm? Sonra həzrət Məhdi(ə) bir quşa işarə edər və quş onun əllərinə qonar və quru neyi götürər və yerə əkər, ney – dərhal – göyərər və yarpaqlanar. O vaxt seyyid Həsəni ona ərz edər: ey mənim əmim oğlu , bu məqam sənə layiqdir.”2

اخرج نعيم و ابو نعيم، عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: -25

" يکون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل يقال له المهدي، يکون عطاوه حثيا."

Nəim və Əbu Nəim Əbu Səiddən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu (s) buyurdu:

"Axirəz-zəmanda qəm və ümüdsüzlük üz gətirəndə və fitnələr üzə çıxanda Məhdi adında bir nəfər gələcəkdir, onun bəxşiş və hədiyələri

aşıb daşacaqdır.”

اخرج ابو نعيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" يکون عند انقطاع من الزمان ليبعثن الله من عترتي رجلا، افرق الثنايا، اجلي الجبهه، يملا الارض عدلا، يفيض المال فيضا."

Əbu Nəim Əbdurrəhman ibn Əvfdan nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu (s) buyurdu:"Axirəz-zəman olanda – qəm, ümüdsüzlük və qıtlıq üz gətirər – Allah mənim xanədanımdan bir kişini göndərəcəkdir, onun qabaq dişləri fasiləli və alnı açıqdır. Yer üzünü ədalətlə dolduracaq və çoxlu mal bağışlayacaqdır.”

27- اخرج احمد و مسلم عن ابي سعيد و جابر، عن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قال: يکون في آخر الزمان خليفه يقسم المال و لا يعده." "

Əhməd və Müslüm Əbu Səid və Cabirdən, onlar da Allahın Rəsulundan(s) rəvayət etmişlər ki, o həzrət buyurdu:

"Axirəz-zamanda bir xəlifə gələcəkdir ki, malı saymamışdan bölüşdürəcəkdir.”

28- عن حذيفه بن اليمان، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم في قضيه المهدي عليه السلام مبايعته بين الرکن و المقام، و خروجه متوجها الي الشام، قال:

" و جبرئيل علي مقدمته، و ميکائيل علي ساقته، يفرح به اهل السماء و الارض، و الطير و الوحش، و الحيتان في البحر اخرجه ابو عمر و عثمان بن سعيد المقري في سننه."

Huzəyfəye ibn Yəmani peyğəmbərdən(s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət – həzrət Məhdi(ə), camaatın Kəbə evində Rukn və Məqam arasında onunla beyət etməsi və onun Şama tərəf hərəkət etməsi barəsində -- buyurdu:

"Cəbrail onun qoşununun əvvəlində gedənlərin qabağında və Mikail qoşunun dalda gələnlərinin arxasında olacaqdır, göydəkilər, yerdəkilər, quşlar, vəşi heyvanlar və dəryaların balıqları , hammısı onun zühuruna şad olarlar.”

Bu rəvayəti Əbu Ömər və Osman ibn Səid Məqri də öz "Sünən” kitablarında nəql etmişlər.

29- اخرج احمد و الباوردي في المعرفه، و ابو نعيم عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

"بشراکم بالمهدي، رجل من قريش من امتي علي اختلاف من الناس و زلازل، فيملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما، و يرضي عن ساکن السماء و ساکن الارض، و يقسم المال صحاحا بالسويه بين الناس، و يملا قلوب امه محمد غني، و يسعهم عدله حتي انه يامر مناديا فينادي: من له حاجه؟ فما ياتيه احد الا رجل واحد، ياتيه يساله، فيقول: ائت السادن، يعطيک. فياتيه، فيقول: انا رسول المهدي اليک لتعطيني مالا، فيقول: احث. فيحثي، فلا يستطيع ان يحمله. فيلقي حتي يکون قدر ما يستطيع ان يحمله فيخرج به و يندم، فيقول: انا کنت اجشع امه محمد نفسا، کلهم دعي الي هذا المال فترکه غيري، فيرده عليه، فيقول: انا لا نقبل شيئا اعطيناه فيلبث في ذلک ستا او سبعا او تسع سنين، و لا خير في الحياه بعده."

Əhməd, Bavordi "Mərifət” kitabında və Əbu Nəim, Əbu Səiddən nəql etmişlər ki, dedi: Allahın rəsulu (s) buyurdu:

"Sizə Məhdinin müjdəsini verirəm, Qureşli bir kişidir, mənim ümmətimdəndir, camaat bir-biri ilə münaqisə və mühariləyə qalxan zaman və zəlzələlər baş verən zaman zühur edər; O, yer üzünü ədalət və bərabərliklə doldurar, necə ki, zülm və sitəmlə dolmuşdu. Göy və yerin sakinləri ondan razı olarlar. O, malı camaatın arasında düzgünlük və bərabərliklə bölər və Məhəmməd(s) ümmətinin qəlbini ehtiyacsızlıqla doldurar və onun ədaləti hammıya şamil olar, iş o yerə çatar ki, fərman verər, carçı car çəkər: Kimin ehtiyacı vardır? Bir kişidən başqa heç kəs onun yanına gəlməz. Kişi onun yanına gələr və xahişini edər, buyurar: Qaravulçunun yanına get, istədiyini sənə verər. Onun yanına gedər və deyər: mən Məhdinin göndərdiyi adamam, sənin yanına gəlmişəm ki, mənə mal bağışlayasan. Sonra deyər: tök, və o qədər onun ətəyinə mal tökər ki, onu daşıya bilməz. Sonra malı çölə çıxardar, peşiman olar və öz-özündə deyər: Mən Məhəmməd(s) ümmətinin ən tamahkar və ən həris adamıyam, onların hammısının bu malı aparmağa çağırdılar, amma, məndən başqa heç kəs qəbul etmədi; Beləliklə geri dönər və pulları qaravulçuya qaytarar, o, deyər: Biz bağışladığımız şeyi geri almırıq.

O həzrət belə bir hökmətdə altı ya yeddi ya da doqquz il hökumət edər və ondan sonra həyatda heç bir xeyr yoxdur”.

30- اخرج ايضا عن عبد الله، عن ابي سعيد، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم :

" المهدي منا، اجلي الجبهه، اقني الانف. "

Həmçinin o, ( Nəim ibn Həmmad) Əbdullahdan, o da Əbu Səiddən , o da Peyğəmbərdən(s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət buyurdu:

"Məhdi bizdəndir, alnı açıqdır və onun burnunun ortası bir az qabarıqdır.”

Nəim ibn Həmmad Əbu Səid Xidridən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

31- الله عليه اخرج نعيم بن حماد عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلي آله و سلم:

"ستکون بعدي فتن، منها فتنه الاحلاس، يکون فيها حرب و هرب، ثم بعدها فتنه اشد منها، ثم تکون فتنه. کلما قيل انقطعت تمادت حتي لا يبقي بيت الا دخلته، و لا مسلم الا ملته حتي يخرج رجل من عترتي."

"Məndən sonra fitnələr baş verəcəkdir. O fitnələrdən biri yoxsulluq, səfillik və məşquliyyətsizlik fitnəsi olacaqdır. O fitnədə müharibə və döyüşlər baş verəcəkdir, ondan sonra daha çətin bir fitnə və ondan da sonra başqa bir fitnə olacaqdır. Nə qədər desələr də ki, artıq fitnə sona şatdı daha da geniş miqyası əhatə edəcəkdir, belə ki, heç bir ev qalmayacaqdır ki, fitnə ora daxil olmasın və heç bir müsəlman olmayacaqdır ki, fitnələr onu bezdirib və təngə gətirməsin. O, vaxta kimi davam edəcəkdir ki, axırda mənim xanədanımdan olan bir kişi qiyam edəcəkdir”.

32 - اخرج نعيم عن علي، قال:

"لا يخرج المهدي حتي يقتل ثلث، و يموت ثلث، و يبقي ثلث."

Nəim Əlidən(ə) nəql etmişdir ki, o həzrət buyurdu:

"Məhdi camaatın üçdə biri öldürülməyincə, başqa üçdə biri ölməyincə və yalnız onların üçdə biri qalmayınca qiyam etməyəcəkdir”.

33- اخرج ابن ابي شيبه عن مجاهد، قال:

" حدثني فلان - رجل من اصحاب النبي صلي الله عليه و آله و سلم،: ان المهدي لا يخرج حتي تقتل النفس الزکيه، فاذا قتلت النفس الزکيه غضب عليهم من في السماء و من في الارض، فاتي الناس، فزفوه کما تزف العروس الي زوجه ليله عرسها و هو يملا الارض قسطا و عدلا و تخرج الارض نباتها و تمطر السماء مطرها و تنعم امتي في ولايته نعمه لم تنعمها قط."

İbn Şəybə Macədən nəql etmişdir ki, dedi: filankəs – bir nəfər Peyğəmbərin(s) səhabəsi – mənim üçün belə rəvayət etdi:

"Nəfsi Zəkiyyə” öldürülməyincə Məhdi(ə) qiyam etməyəcəkdir. Elə ki, "Nəfsi Zəkiyyə” qətlə yetirildi göydə hər kim vardırsa və yerdə hər kim vardırsa onun qatillərinə qəzəblənəcəkdir. Sonra camaat gələcək şadlıqla onun (Məhdinin – tərcüməcidən) dövrəsində fırlanacaqlar, necə ki, toy axşamı şadlıqla gəlinin başına fırlanırlar. Məhdi (ə) yer üzünü haqq və ədalətlə doldurar, mənim ümmətim onun vilayəti və hakimiyyəti dövründə elə bir nemətlərdən faydalanarlar ki, keçmişdəkilər ondan bəhrələnməmişdirlər.”

34 - اخرج ابو عمرو الداني في سننه عن حذيفه، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

"يلتفت المهدي و قد نزل عيسي بن مريم کانما يقطر من شعره الماء. فيقول المهدي: تقدم، صل بالناس. فيقول عيسي: انما اقيمت الصلاه لک. فيصلي خلف رجل من ولدي."

Əbu Əmru Dani özünün "Sünən” kitabında Hüzəyfədən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Məhdi(ə) xəbərdar olur ki, İsa ibn Məryam yerə nazil olmuşdur və elə bir haldadır ki, elə bil tüklərindən su damır. Məhdi(ə) ona buyurar: buyur, qabağa keç və bu camaat ilə namaz qıl. İsa deyər: bu namaz sənin arxanda qılmaq üçün təşkil olunmuşdur. Beləliklə, mənim övladlarımdan biri olan Məhdinin arxasında namaz qılar”.

35- اخرج الطبراني في الاوسط، و الحاکم عن ام سلمه، قالت: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

"يبايع الرجل بين الرکن و المقام عده اهل بدر، فياتيه عصائب اهل العراق و ابدال اهل الشام، فيغزوه جيش من اهل الشام حتي انتهوا بالبيداء خسف بهم."

Təbrani – "Əl-Əvsət” kitabında – və Hakim Ümmi Sələmədən rəvayət etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Sayı Bədr qoşununun sayına bərabər olan bir dəstə2 Kəbədə Rükn ilə Məqamin arasında o kişi – Məhdi(ə) – ilə beyət edərlər, sonra İraq əhalisinin böyüklərindən bir dəstəsi və Şam əhalisinin saleh adamları onun köməyinə gələrlər. Sonra Şam əhalisindən təşkil olunmuş bir qoşun onunla və silahdaşlarıyla döyüşər, nəhayət, "Biyda” adlı yerə çatanda, yer onları ( Şam qoşununu ) torpaqa batıracaqdır”.

36- عن محمد بن الحنفيه - رضي الله عنه – قال:

"کنا عند علي عليه السلام، فساله رجل عن المهدي، فقال: هيهات، هيهات، ثم عقد بيده تسعا، فقال: ذلک يخرج في آخر الزمان، و اذا قيل للرجل الله الله قيل، فيجمع الله له قوما قزعا کقزع السحاب يولف بين قلوبهم، لا يستوحشون علي احد، و لا يفرحون باحد، دخل فيهم علي عده اصحاب بدر، لم يسبقهم الاولون و لا يدرکهم الاخرون، و علي عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه."

Nəim Məhəmməd ibn Hənəfiyyədən nəql etmişdir ki, dedi: Əlinin(ə) yanında idik, bir nəfər ondan Məhdi(ə) barəsində sual etdi, o həzrət buyurdu:

"Heyhat, nə qədər uzaqdır!” Sonra Əli ilə doqquza kimi saydı 2 və sonra buyurdu: "o, axirəz-zamanda zühur edəcəkdir, elə bir zamanda ki, onun barəsində deyiləcəkdir: Aman Allah, aman Allah, o, öldürüldü,3 sonra Allah onun üçün yer üzünün hər yerindən bir qrup insani parakəndə bulud parçaları kimi bir yerə toplayar və qəlbləri arasında ülfət və bağlılıq icad edər, belə ki, heç kəsdən qorxmazlar və heç kəsə görə şadlanmazlar. Bədr əshabının sayı qədər adam bu dəstəyə daxil olar; bunlar elə adamlardırlar ki,əvvəlkilər onları keçə bilməmiş və sonrakılara onları dərk edərək onlara çatmaq xoşbəxtliyi nəsib olmayacaqdır və onların sayı Talutun onunla birlikdə çayı keçən əshabı qədərdir”.

37- اخرج ابن ماجه و الطبراني عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" يخرج ناس من المشرق، فيوطئون للمهدي سلطانه."

İbn Macə və Təbrani Əbdullah ibn Haris ibn Cuzii Hubeydidən nəql etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Şərq tərəfdə camaat qiyam edərlər və həzrət Məhdinin(ə) səltənət və hökumətinin zəminələrini hazırlayarlar”.

38- اخرج ابو غنم الکوفي في کتاب الفتن، عن علي بن ابي طالب، قال

ويحا للطالقان، فان الله بها کنوز ليست من ذهب و لا فضه، و لکن بها رجال عرفوا الله حق معرفته و هم انصار المهدي في آخر الزمان.

Əbu Ənam Kufi "Fitən” kitabında Əli ibn Əbu Talibdən(ə) rəvayət etmişdir ki,o həzrət buyurdu:

"Ah, Taliqan – Taliqana rəhmət olsun – Allahın o şəhərdə xəzinələri vardır ki, qızıl və gümüşdən deyillər, bəlkə, orada elə bir kişilər vardır ki, Allahı lazımınca və həqiqətən tanıyıblar və onlar axirəz-zamanda Məhdinin(ə) köməkçiləri olacaqlar”.

39- اخرج ابو نعيم عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم

"منا الذي يصلي عيسي بن مريم خلفه."

Əbu Nəim Əbu Səiddən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"O kəs ki, İsa ibn Məryəm onun arxasında namaz qılacaqdır, bizim nəsildəndir”.

40- اخرج ابو بکر الاسکافي في فوائد الاخبار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

" من کذب بالدجال فقد کفر و من کذب بالمهدي فقد کفر."

Əbu Bəkr İskafi "Fəvaedul-əxbar” kitabında Cabir ibn Əbdullahdan nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

"Hər kəs "Dəccal”in meydana çıxmağını yalan saysa kafir olmuşdur və hər kəs Məhdinin zühurunu yalan saysa kafir olmuşdur”.

Allah-təalaya ,həzrət Məhdi(ə) barəsində gəlib bizə çatmış rəvayətlərin içindən bu qırx hədisi nəql etmək şərafət və xoşbəxtliyini mənə nəsib etdiyinə görə minnətdaram.

Hər kəs bu barədə, daha çox hədislər görmək və daha geniş məlumat əldə etmək istəyirsə hədis sənədləri barəsində yazılan kitablarda, hədis külliyatlarında və iri həcimli – "Biharul-ənvar”, "Əl-əvamil”, Şeyx Səduqun yazdığı "Kəmalud-din” kitabı, Şeyx Tusinin yazdığı "Qeybət” kitab və bizim "Müntəxəbul-əsər” kitabı kimi – kitablarda axtarış və tədqiqatlara məşqul ola bilər.


Allah sizə yar olsun.
Sual (93) : Salamun əleykum.Mütəvatir (mötəbər sayılacaq sayda olan) hədislərdə deyilir: yer üzünü zülm-sitəm bürüdüyü vaxt Allahın son höccəti həzrət Mehdi (ə) qeyb pərdəsindən çıxıb, dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir. Demək, həzrət o zaman zühur edəcək ki, yer üzünü fəsad bürüsün. Bir halda ki, hər bir müsəlman son imamın zühuru intizarında olmalıdır, onda biz fəsadla mübarizə aparmalı yox, onun daha da yayılması üçün çalışmalıyıq. Yer üzündə fəsad nə qədər çox yayılarsa, zühur üçün şərait də tez yaranar. Məgər biz fəsadla mübarizə aparmaqla imamın zühurunu təxirə salmırıqmı?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.

Bilməliyik ki, imamın zühur şərti yalnız ictimai fəsadların artması deyil. Əgər bəşəriyyət düşüncə və mənəviyyat baxımından inkişaf edib, imamın dəyərini anlayacaq bir həddə çatarsa, həmin vaxt imam qeyd-şərtsiz zühur edər. İmamın zühuru üçün əsas şərtlərdən biri bəşəriyyətin belə bir rəhbərə layiq olmasıdır.

Əqidə və din kitablarında geniş şəkildə araşdırılmışdır ki, imamın qeybdə qalmasının əsas səbəbi bəşəriyyətin iman, əxlaq və əməl baxımından bu zühura hazır olmamasıdır. Əgər bu maneə aradan qaldırılsa, qeybət dövrü başa çatar.

Böyük filosof mərhum Xacə Nəsrəddin Tusi “Təcridul-əqaid” kitabında bu barədə üç qısa və dəyərli cümlə buyurmuşdur. Bu cümlələri qısa izahla təqdim edirik:

a) “Vucuduhu lutfun”: İmamın istər aşkar, istərsə də gizli varlığı bəşəriyyət üçün böyük mənəvi nemət və Allaha yaxınlaşma vasitəsidir. Çünki Allahla xalq arasındakı əlaqə imam vasitəsi ilə bərqərar olur. Bir çox mənəvi və maddi nemətlər imama xatir insanlara əta olunur. Hətta imamı görməyib-tanımayan layiqli insanlar imam vasitəsi ilə mənəvi hidayət edilir.

b) “Və təsərrufihi lutfun axər”: Əgər imam qeyb pərdəsi arxasından çıxıb, aşkar yol göstərərək, hakimiyyəti ələ alsa, bu da növbəti bir nemət olacaq. Bu halda nəinki kiçik bir qrup, bütün bəşəriyyət imamın vücudundan bəhrələnəcək. Çünki imamın vücudu ədalət və ilahi göstərişlər məzhəridir.

v) “Və ədəmihi minna”: Əgər imam qeyb pərdəsi arxasında qalıb, xalqın işlərinə müdaxilə etməsə, bəşəriyyət üçün çox faydalı bir iş həyata keçməmiş qalacaq. Amma bu maneəni yalnız və yalnız xalq özü yarada bilir. Bu nemətin əta edilməməsinin səbəbkarı xalq özüdür. Əgər xalq fəzilət, əxlaq, ədalət üzərində qurulmuş dünyəvi bir hakimiyyət istəyirsə və buna hazır olarsa, sözsüz ki, bu iş baş tutacaq. Bu iş, heç şübhəsiz, Allah tərəfindən yubadılmır və zühura maneçilik törədən xalq özüdür. Bəli, yer üzündə fəsadın yayılması imamın zühuruna xas şərt deyil. Zühur üçün ən yaxın yol xalqın ləyaqətli olmasıdır.

Başqa sözlə imamın rəhbərliyinin iki şərti var:

1. Rəhbərin vücudu; 2. Rəhbərin qəbulu üçün xalqın hazırlığı.

Əgər xalqdan asılı olan ikinci şərt ödənərsə, birinci şərti Allah-təala dərhal ödəyəsidir.

2. Əsl məqsəd fəsadın yayılması, cəmiyyətin pozulması deyil. Belə bir təzahür imamın zühuru üçün yalnız şərait yaradır. Çünki yer üzünü zülm-sitəm bürüdükdə, üzücü problemlər insanı hədələdikdə, insan bu vəziyyətdən təkbaşına çıxa bilmir. Belə bir məqamda o ilahi rəhbərin zəruriliyi haqqında düşünür və buna hazırlaşır. İnsan anlayır ki, onun xəstəliyinin yeganə dərmanı ilahi dərgahdadır və cəmiyyəti bürümüş azğınlıqlara yalnız ilahi inqilab son qoya bilər.

Heç bir islahedici inqilab düşüncə hazırlığı olmadan gerçəkləşmir. “Tələbat və təminat” iqtisadiyyatın əsas məsələsi olduğu kimi ictimai dirçəlişin də əsasını təşkil edir. Xalqın tələbatı olmadığı şəraitdə istənilən bir maddi və mənəvi təminat səmərəsizdir.

Belə bir sual yaranır ki, islahedici bir inqilab üçün fikri və ruhi hazırlıq kifayət edirmi? Yoxsa pərakəndə düşüncələri həqiqi inqilaba çevirən başqa bir şeyə də ehtiyac var?

Belə bir inqilabın təkcə düşüncə hazırlığına yox, həm də yetərli qüvvəyə ehtiyaclı olduğunu təkcə təcrübə yox, islahedici inqilab haqqında nəql olunmuş çoxsaylı hədislər də təsdiq edir. Yalnız belə bir qüvvə inqilabın qarşısında dayanmış maneələri aradan qaldıra bilər. İslami rəvayətlərdə yardımçıların, oların sayı haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Biz ikinci şərti ödəmək, fədakar mücahidlər yetişdirmək üçün çalışmalıyıq. Dünyanı bürüyəcək inqilab üçün elə insanlar hazırlanmalıdır ki, həzrətin ümumbəşəri məramları bütün yer üzündə gerçəkləşə bilsin. Belə bir müqəddəs hədəf o zaman həqiqətə çevrilir ki, ədalətsevər insanlar əlini əlinin üstünə qoyub oturmasın və imanlı insanlar tərbiyə etmək üçün zəhmət çəksin.

3. Bütün bunlardan əlavə, biz həzrət Mehdi (ə) inqilabına münasibətdə öz mövqeyimizi müəyyənləşdirməliyik. Əgər biz yer üzündə fəsadın yayılmasına kömək etsək, şübhəsiz ki, həzrət Mehdi (ə) inqilabının hədəfinə çevrilərik. Yox əgər cəmiyyətin islahına çalışsaq, həzrət Mehdinin (ə) inqilabına yardım edənlərdən olarıq. Demək, yer üzündə fəsadın artmasına kömək etməklə həzrət Mehdinin (ə) zühurunu tezləşdirmiş olsaq belə, özümüzü təhlükəyə atmış oluruq. Məgər həzrət Mehdi (ə) fəsada rəvac verənlərin əllərini kəsmək üçün zühur etməyəcəkmi? Yer üzündə fəsadın yayılmasına kömək etdiyimiz halda Mehdi (ə) inqilabından necə faydalana bilərik?

Belə ki, zühurun tezləşməsi üçün fəsad qarşısında sakit dayanmaq və ya fəsadın yayılmasına kömək etmək düzgün deyil. Çox güman ki, belə bir yanlış münasibətin müəllifi məsuliyyətdən boyun qaçırmaq istəyənlər və ya fəsada aludə olanlardır.


Allah sizə yar olsun.
Sual (94) : Salamun əleykum.Sünni alimlərindən həzrət Mehdinin (ə) anadan olmasını etiraf edən varmı?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Sünni alimlərindən bir qrupu imam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının dünyaya gəlişini etiraf etmişlər. Həmin alimlərdən bəzilərinin adını yada salaq: Əllamə Şəmsəddin Qazi ibn Xəlkan Şafei, Əllamə Səlahəddin Xəlil ibn Eybək Səfədi, İbn-Əsr Cəzri, Əllamə Mirxand, Əli ibn Hüseyn Məsudi, Məhəmməd Fərid Vəcdi, Əbül-Fəda İsmail ibn Əli Şafei, Sebt ibn Cozi, Məhəmməd ibn Təlhə Şafei, Şəmsəddin Məhəmməd ibn Tulun Hənəfi, Mirzaməhəmməd ibn Rüstəm Bedəxşi Şafei, Əhməd ibn Hucr Heytəmi Şafei, Məhəmməd ibn Yusif Gənci Şafei, Arif Əbdül Vəhhab Şərani Hənəfi, Mühyiddin Ərəbi, Mömin ibn Həsən Şəbələnci Şafei, Şeyx Süleyman Qunduzi Şafei, Şeyx Məhəmməd ibn Əli Səbban Şafei, Səfiyuddin Əbdül-Mömin Bağdadi, Zeynəddin Ömər ibn Virdi, Əbül-Əbbas Əhməd ibn Əli Qələqşəndi Şafei, Əbu-Əbdüllah Yaqut Həməvi, Məhəmməd Əmin Bağdadi (Süyudi), İbn-Xəldun, Əbül-Fəth Məhəmməd ibn Əbdül-Kərim Şəhristani, Nurəddin ibn Səbbağ Maliki, Nurəddin Əbdül-Rəhman Cami Hənəfi, Molla Əli Qari Hənəfi Məkki, Fəzl ibn Ruzbəhan, Cəmaləddin Məhəmməd ibn Yusif Zirəndi Hənəfi, Əhməd Əmin Misri, Sədrəddin Həməvini, Əttar Nişapuri, Cəlaləddin Bəlxi Rumi, Sədrəddin Qəvnəvi, Hüseyn ibn Məhəmməd Diyarbəkri Maliki, Əhməd ibn Yusif Əbül-Əbbas Qurmani Hənəfi, Şəmsəddin Zəhəbi Şafei, Fəxr Razi Şafei, Şeyx Əbdüllah ibn Məhəmməd Şəbravi Misri Şafei, İbn İmad Dəməşqi Hənbəli, Məhəmməd ibn Əbdür-Rəsul Bərzənci Şafei, Əbül-Bərəkat Neman ibn Məhmud Alusi Hənəfi və başqaları.
Allah sizə yar olsun.
Sual (95) : Salam. Əsrin imamı Mehdi (ə) nə zaman zühur edəcək?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam. 
Dünyada zülmün ərşə dirənəcəyi bir zaman, ədalət müjdəli xilaskarın zühuru əksər təkallahlı dinlərin inancıdır. İslam dinində bu xilaskarın on ikinci imam həzrət Mehdi (ə) olduğu bildirilir: «O, bir kəsdir ki, öz rəsulunu hidayət və doğru dinlə göndərdi. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərə qalib edər». 
Bu ayəni təfsir edən alimlər, nəhayətdə, İslamın bütün dinlərə qalib gələcəyini və bütün yer üzünə yayılacağını xəbər verirlər. Hər il Avropa, Amerika, Afrika və dünyanın müxtəlif nöqtələrində minlərlə insanın İslam dinini qəbul etməsi, deyilənlərə əyani sübutdur. Amma mötəbər hədislərə əsasən, İslam yalnız imam Mehdinin (ə) zühurundan sonra bütün dünyanı tam əhatə edəcəkdir. İmam Baqir (ə) yuxarıdakı ayənin təfsirində belə buyurur: «Bu ayədə verilən vəd Məhəmməd (s) ailəsindən olan Mehdinin (ə) zühuru zamanı həyata keçəcəkdir. Həmin gün yer üzündə Məhəmməd (s) həqiqətini təsdiq etməyən bir nəfər də qalmayacaq». 
Eyni ayənin təfsirində imam Sadiq (ə) buyurur: «Hələ ki, bu ayənin mahiyyəti gerçəkləşməyib. O zaman gerçəkləşəcək ki, Mehdi (ə) zühur edəcək və dünyada bir nəfər də olsun kafir qalmayacaq».
Hədislərdə həzrəti Mehdinin (ə) zühur əlamətləri geniş şərh olunmuşdur. Qısaca, bunu demək olar ki, zühur ərəfəsində dünyada küfr, sitəm, günah öz son həddinə çatacaqdır. Amma bu zühurun dəqiq vaxtı haqqında məlumat, yalnız Allah-təalanın ixtiyarındadır. 
Allah sizə yar olsun.    
Sual (96) : recet haqqinda malumat vermanizi rica ediram.
Allahın adı ilə.   
Şiə müsəlmanların etiqad etdiyi rəcət, 12-ci imam Mehdinin (ə) zühurundan sonra, qiyamət ərəfəsində bir qrup xalis mömin və xalis kafirin mükafat və cəza üçün dünyaya qayıdışıdır.
Məşhur şiə alimi Seyid Mürtəza deyir: «Allah-təala həzrət Mehdinin (ə) zühurundan sonra dünyasını dəyişmiş bir qrup insanı dünya həyatına qaytaracaqdır. Onlar İmama (ə) yardımçı olmaq və ədalətli hökumətin bütün dünyanı bürümüş hakimiyyətini müşahidə etmək iftixarına yetişəcəklər. Həmin mömin insanlarla yanaşı, bir qrup kafir intiqam üçün dünya həyatına qaytarılacaqdır».
Mərhum Əllamə Məclisi deyir: «Rəcət hadisəsini təsdiq edən Əhli-beyt hədislərinin sayı, iki yüzdən çoxdur».
Allah sizə yar olsun.

Sual (97) : Salamun əleykum. Qiyamətdən əvvəl gerçəkləşəcək rəcət hadisəsinin fəlsəfəsi nədir? çox sağolun cavabınıza görə.
Allahın adı ilə.   
Əleykumus-salam.       

 Şiə müsəlmanların etiqad etdiyi rəcət, 12-ci imam Mehdinin (ə) zühurundan sonra, qiyamət ərəfəsində bir qrup xalis mömin və xalis kafirin mükafat və cəza üçün dünyaya qayıdışıdır.

Məşhur şiə alimi Seyid Mürtəza deyir: «Allah-təala həzrət Mehdinin (ə) zühurundan sonra dünyasını dəyişmiş bir qrup insanı dünya həyatına qaytaracaqdır. Onlar İmama (ə) yardımçı olmaq və ədalətli hökumətin bütün dünyanı bürümüş hakimiyyətini müşahidə etmək iftixarına yetişəcəklər. Həmin mömin insanlarla yanaşı, bir qrup kafir intiqam üçün dünya həyatına qaytarılacaqdır».

Mərhum Əllamə Məclisi deyir: «Rəcət hadisəsini təsdiq edən Əhli-beyt hədislərinin sayı, iki yüzdən çoxdur».

Belə bir sual verilə bilər ki, qiyamətdən sonra rəcət hadisəsinin gerçəkləşməsinin nə əhəmiyyəti vardır? İslam rəvayətlərindən belə aydın olur ki, bu hadisə yalnız bir qrup xalis mömin və xalis kafirə aiddir. Möminlərin qayıdışı onların tam kamilləşməsi, kafirlərin qayıdışı məhz dünya əzabını dadmaları üçündür. Əvvəlki dünya həyatında kafirlərin maneçiliyi səbəbindən imanını kamilləşdirməyə fürsət tapmayanlar, rəcət zamanı arzularına çatırlar. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Rəcət ümumi deyildir. Yalnız xalis imanlılar və xalis kafirlər dünya həyatına qayıdarlar».

Allah sizə yar olsun.
Sual (98) : Salam. Kiçik qeyb dövrü nə vaxtdan başlamışdır?
Allahın adı ilə.   
Əleykumus-salam.        
Uyğun məsələ ilə bağlı iki baxış mövcuddur: 
Birinci baxışa əsasən, kiçik qeyb dövrü həzrət Mehdinin (ə) mövlud günündən başlamışdır. Çünki bu mövlud gizli şəkildə baş vermişdir. Amma bu baxış ziddiyyətlidir. Çünki qeyb imama aiddir, həzrət Mehdi (ə) dünyaya gələn zaman imam məqamına çatmamışdı. Bundan əlavə, bir çoxları imam Əsgərinin (ə) şəhadətindən öncə 5 il həzrəti müşahidə etmişdir. 
İkinci baxışa əsasən, imamın qeyb dövrü atası imam Əsgərinin (ə) şəhadət vaxtından başlayır. Daha dəqiq desək, həzrət atası üçün cənazə namazı qıldıqdan sonra, Əbül-Ədyanın nəql etdiyi qəziyyəyə uyğun olaraq qeybə çəkilmişdir.
Allah sizə yar olsun.
Sual (99) : Salam. Həzrət Mehdinin (ə) min illik bir ömürdən sonra qırx yaşında zuhur edəcəyinə necə inanaq?
Allahın adı ilə.   
Əleykumus-salam.        
Adətən, kirpiklərimiz on illər boyu dəyişməz qalır. Hansı ki, insanın saçı və saqqalı daim inkişafdadır. Həm kirpiyin, həm də saçın tükləri eyni bir orqanizmdən qidalanır. Amma Allahın iradəsi ilə bu tüklərdən biri sabitdir, o biri isə dəyişkən.
İnsan ömrünün məhdudluğunu sübuta yetirəcək heç bir dəlilimiz yoxdur. İşıq məhdud olmadığı kimi, ömür yolu da sərhədsizdir. Qur`anda Nuhun min ilə yaxın yaşadığı, Əshabi-Kəhfin üç yüz il yatdığı bildirilir.
Allah sizə yar olsun.

Go to TOP