Sual (91) : assalamu a Sual: assalamu aleykum! maide suresinin 72-ci ayesi deqiq ayedir, yoxsa mutasabid? bu ayenin tesviri nedir? cunki xacpereslerin boyuk ekseriyyeti bu ayeye esasen kitab ehli olsalarda kafir olurlar. bele halda momin insan onlari ALLAHIN dusmeni hasab ederek firu dinin 10-cu maddesine esasen onlarla nece reftar etmelidir?leykum!
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
72. ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾
“Həqiqətən, “Allah həmin Məryəm oğlu Məsihdir” deyənlər qəti kafir oldular. (Nə üçün belə deyirlər,) halbuki Məsih özü deyirdi: “Ey Bəni-İsrail, Allaha pərəstiş edin, O mənim və sizin Allahınızdır. Şübhəsiz, Allah Ona şərik qoşan kəsə behişti haram etmişdir və onun yeri cəhənnəmdir. Sitəmkarların heç bir yardımçısı yoxdur.”
Nöqtələr
“Məcməül-bəyan” təfsirində deyilir: “Məsihilərdən olan «Yəqubiyyə» firqəsi elə düşünür ki, Allah Məsihlə zatən birləşdi və onlar bir varlıq oldular.
Bu ayə bə’zi məsihilərin əqidəsini bəyan edir. Onlar Allahı Məsih kimi tanıyırlar. Sonra ayə digər bir qrupun əqidəsini bəyan edir. Onlar üç uqnum əqidəsindədirlər. Qeyd etməliyik ki, Merqis İncilində (on ikinci bab, ayə 29) İsa xalqı tövhidə də’vət etmiş və buyurmuşdur: “Bizim Allahımız vahid Allahdır.” Mətta İncilində isə (altıncı bab, ayə 24) belə bəyan olunur: “İnsanın iki ağa və iki məhbuba malik olması qeyri-mümkündür. İnsan həm Allaha, həm də bir başqasına xidmət edə bilməz.”
İmam Sadiq (ə) kəbirə günahlar haqqında danışarkən buyurmuşdur: “Kəbirə günahların ən böyüyü Allaha şərik qoşulmasıdır.” Sonra həzrət bu ayəni oxumuşdur.
Bildirişlər
1. Böyük çaşqınlıqlar qarşısında qətiyyət göstərilməlidir.
2. Allahın fərdlərdə zühur etməsinə inam küfrdür.
3. Anadan doğulan insan Allah ola bilərmi?!
4. Allahın övliyaları, paklar və salehlər haqqında ifrata varmayaq. İsa özü allahpərəstliyə də’vət etdiyi zaman, onu Allah saymaq nəyə əsaslanır?!
5. Allaha şərik qoşanlar, müşriklər heç vaxt behiştə daxil olmaz.
6. Həzrət İsanı Allah sayanlar kafir, müşrik, zalımdırlar və behiştdən məhrum edilmişlər.
7. Allaha şərik qoşmaq zülmdür.
8. Qiyamətdə şəfaət var. Amma bu şəfaət müşriklərə aid deyil.
Ümumiyyətlə dində müsəlman olmayan kafir hesab olur. Amma kafirlərlə necə rəftar etmək barədə Maidə surəsi ayə 51 buyurur: Ey iman gətirənlər, yəhudi və xaçpərəstləri özünüzə dost və köməkçi tutmayın, onlar bir-birlərinin dostu və köməkçiləridir. Sizdən kim onları özünə dost və köməkçi tutsa, onlardan olacaqdır (və zalımdır və) şübhəsiz, Allah zalım dəstəni hidayət etməz.
Allah sizə yar olsun.

Sual (92) : Səlamun Əleykum. Fəth surəsi 2-ci ayəsinin mənasını anlatsanız minnətdar olaram. Allah sizdən razı olsun.

Allahın adı ilə.   

Əleykumus-salam. 

Fəth. 2. ki, Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlasın (kafirlərin onların müqəddəslərinə ehtiramsızlıq kimi səndə gördükləri günahları «Allah» kəlməsini ucaltmaqla yox etsin və sənin özün üçün günah saydığın daha üstün əməlin tərk edilməsini mərhəmətini şamil etməklə bağışlasın,) sənə (olan) nemətini tamamlasın, səni doğru yola hidayət etsin.
Ələvə məlumat üçün linkini təqdim etdiyimiz məqaləyə müraciət edin:
Allah sizə yar olsun.
Sual (93) : Bismilləhir-Rəhmanir-Rahim . Səlamun-əleykum .Qurani Kərimin bir çox yerlərində müxtəlif adlarla borcdan danışılır . məsələn : "Bəqərə" surəsinin 245 -ci ayəsində "qard Allah "- Allaha borc , "Bəqərə"surəsinin 282-ci ayəsində "dəyn" , "Tövbə" surəsinin 60-cı zəkat ayəsində "ğa`rim" işlədilir . Sual belıdir : 1) Quranda işlədilən bu borclar ayrı-ayrılıqda hansı borcları ifadə edir ? 2 ) Bunlardan hansı ümumi və hansı xüsusi məna daşıyır ? Əgər ətraflı cavab versəniz sizə çox minnətdar olaram .
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
QURANDA BORC VERMƏYƏ BAXIŞ

Təğabun surəsində, mal-dövlətdən söhbət açıb onu fitnə kimi ünvanlaşdırdıqdan sonra buyurur:

"Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) borc versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən və həlimdir! Hədid surəsi-11.

"Qərz" (borc) sözü ərəbcədən, bir şeyin qət olunmasına deyilir. Əgər "həsənə" (gözəl), sözü ilə birlikdə işləsə, maldan ayırıb xeyir işə sərf etmək mə`nasındadır. Ayədən mə`lum olur ki, borc vermək günahların bağışlanmasına səbəb olur. Həmçinin, mə`lum olur ki, Allah-taala da Öz bəndələrinə bu əməlin müqabilində böyük mükafatlar verməklə, onlardan təşəkkür edir. Hədid surəsində oxuyuruq:

"Kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin, Allah da onun əvəzini qat-qat artırsın?! Onu həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir! “Hədid surəsi-18

Yenədə həmin surədə buyurur:

"Şübhəsiz ki, infaq (Allah yolunda xərc) edən kişi və qadınların, Allah yolunda gözəl (könül xoşluğu ilə) borc verənlərin mükafatları qat-qat artırılacaqdır. Onları həmdə çox qiymətli bir mükafat gözləyir!

Bə`ziləri ehtimal verirlər ki ayədəki, "gözəl borc" sözündən məqsəd, bəndələrə borc verib sonra onu almaqdır. Çünki, Allahın Özünün borca ehtiyacı yoxdur. Mö`min bəndələrin borca ehtiyacları vardır. Lakin, ayələrin ləhnindən mə`lum olur ki, "gözəl borc" sözündən məqsəd, "Allah yolunda xərc etmək" nəzərdə tutulur. Bununla belə bəndələrə borc vermək də böyük fəzilət sayılır.Bəqərə surəsi-245

Quranın Bəqərə surəsində buyurur: "Allah yolunda (könül xoşluğu ilə halal maldan) yaxşı borc verən kimdir ki, Allah da onun mükafatını (əvəzini) qat-qat artırsın?! Allah (kimisini) sıxıntıya salar (ruzisini azaldar), (kimisinin də) ürəyini açar (bol ruzi verər). Siz (dünyada) gördüyünüz işlərin əvəzini almaq üçün Onun hüzuruna qaytarılacaqsınınız.” Bəqərə surəsi-278.

Allah sizə yar olsun.

Sual (94) : Salam,Qurandaki Yecuc ve Mecuc tayfalari haqda melumat vererdiniz zehmet olmasa bu mozuyla eleqader Ehli Tesennumle, Shiye arasinda nezer ferqi varmi? varsa nedir? Teshekkur edirem
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam. 
Yəcuc və Məcuc barədə əsas mənbə Qurani kərimdır. Quranda iki yerdə Yəcuc və Məcucdan söz açır. Ənbiya surəsi ayə 96. (İnsanın ixtiyara malik olması Qiyamət əlamətlərinin zühuruna, səddin sınması nəticəsində) Yəcuc ilə Məcuc(un yolu) açılana və onların yüksəkliklərdən sürətlə töküldükləri zamana kimi (davam e)dir. Kəhf surəsi ayə 93. Nəhayət, iki səddin arasına yetişəndə, onlardan aşağıda (ya qabaqda və ya onların yaxınlığında düşüncələrinin darlığı və ya dillərinin fərqliliyi səbəbindən) heç bir söz anlamayan bir tayfa gördü.
94. Onlar (bir yolla) dedilər: «Ey Zülqərneyn, həqiqətən (Nuhun oğlu Yafəsin nəslindən olan) Yəcuc və Məcuc (adlı iki tayfa) bu yerdə fəsad törədirlər (bizi öldürür, var-yoxumuzu qarət edirlər). Bizimlə onların arasında bir sədd düzəltməyin üçün sənə bir xərclik (muzd) təyin edək?» 
95. (Zülqərneyn) dedi: «Rəbbimin, barəsində mənə imkan və qüdrət verdiyi şey (plan cızmaq, memarlıq və lazımı vasitələri tədarük görmək qüdrəti sizin maliyyə köməyinizdən) daha yaxşıdır. Buna görə də mənə (işçi) qüvvə(si) ilə kömək edin ki, sizinlə onların arasında əzəmətli bir sədd qurum.
96. Mənə böyük dəmir parçaları gətirin.» Nəhayət, elə ki, iki dağın arasını (dəmir parçaları düzməklə) bərabərləşdirdi (dəmir divarın hündürlüyü dağların başı ilə bir oldu), dedi: «(Dəmirlərin arasına yanan maddə töküb böyük ocaqlar qalayaraq) üfürün». Nəhayət, hamısını (əridib) od (kimi) edəndə, dedi: «Onun üzərinə (aralarındakı deşiklərə) tökmək üçün mənə ərimiş mis gətirin.»
97. Beləliklə (Yəcuc və Məcuc tayfaları) bir daha onun üstünə çıxa bilmədilər və onda bir dəlik aça bilmədilər.
Yəcuc və Məcuc hansı millətə mənsub olduğu barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Onlardan biridə Yəcuc və Məcucun Monqolustan ətrafında yaşayan  yarıvəhşi qəbilələrdən olmasıdır və ya Dərbənd və Dağıstanda yaşayan ləzgilər olmasıda ehtimal verilib. Onlar qısa müddət ərzində artır və ətraf məntəqələrə basqınlar etməyə başlayırlar. Yəcuc və Məcucun hal hazırda yaşamaqlarıda ixtilaflı məslədir. Yəcuc Məcuc qövmünün hücumunun Qiyamətin əlamətlərindən biri olduğu göstərilir. Bəzi təfsirçilər onların ölüb axirüz-zəmanda yenidən dirilməyini və xüruc etmələrini deyirlər. Bəziləri isə belə bir fikirdədilər ki, miladın on ikinçi ilində monqolların hücumu ilə Qiyamətin əlamətlərindən biri artıq həyata keçmişdir. Bu tarixi məsələ olduğundan şiə və sünni arasında çoxda əhəmiyyət daşımır bəlkə tarixçilər və təfsirçilər arasında fərqli ehtimallar var.  Eləcədə Zül-Qərneynin kimliyindədə müxtəlif nəzərlər var. “Təfsire-nümunə” əsərində bəzi əsaslarla Zül-Qərneynin əslində Kuroş olduğu bildirilir. Əsər müəllifləri yunan tarixçilərinin bəzi məlumatlarına, tövratın müəyyən bəyanatlarına və Kuroşun miladi XІX əsrdə tapılmış iki buynuzlu mücəssəməsinə əsaslanırlar. Amma mərhum Şuərani “Əbul-Futuh” təfsirinin haşiyəsində bildirir ki, Zül-Qərneyn 13 yaşından Ərəstunun şagirdi olmuş Makedoniyalı İsgəndərdir. Amma “Əl-mizan” təfsirində də Kuroş ehtimalına üstünlük verilir.
Allah sizə yar olsun. 
Sual (95) : salam aleykum Bəqiyyətəllahi xeyrun ləkum in kuntum muminin bu ayenin menasi nedir? - Deyirlər ki, İmam Zaman aga ilk bu ayəni zikr edəcək, səbəbi nədir
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
«Əgər imanınız olsa Allahın sizin üçün saxladığı şey daha xeyirlidir» Hud surəsi ayə 86.
 “Bəqiyyətullah” yer üzündə davamlı vücudu olan Sahibəzzamanın ləqəbidir. Hədislərdə bu ayə İmam Zamana (ə) təvil olunur.
Allah sizə yar olsun.
Sual (96) : Səlamun-əleykum . Bismilləhir-Rəhmənir-Rahim. Tövbə surəsinin 40-cı ayəsi ilə əlaqədar cavabınızı aldım . Sizə çox minnətdaram ." Saniyəsneyni " kəlməsi ərəb dilində nə cür yer tutur və hansı mənaları ifadə edir ?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Bu kəlmə ərəb ədəbiyatında hu əvəzliyindən hal gəlmişdir və tərcüməsi belədir: iki nəfərdən biri (ikinin ikincisi) olaraq...
Allah sizə yar olsun.
Sual (97) : Əssəlamun-əleykum . Qurani Kərimin Tövbə surəsinin 40-cı ayəsində : 1 ) " səniyəsneyni" - ikinin ikincisi ifadəsi nə üçün işlənmişdir? 2) Nə üçün müşriklər Peyğəmbəri (s.ə.a.s ) onun peyğəmbərliyinin ilk dövrlərində deyil , 13 ildən sonra qətlə yetirmək qərarına gəldilər ?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Ayənin siyaqına əsasən saniyəsnəyndən məqsəd yalnız peyğəmbərdir. Həmçinin ərəb ədəbiyyatına əsasən, ‘‘saniyəsnəyn’’ əxrəcəhu kəlməsindəki, Hu-dan (hu əvəzliyindən) hal gəlmişdir. ‘‘Hu‘‘ işarəsi də peyğəmbərə işarədir. (Yəni Allah onu Məkkədən xaric etdi bir halda kı o ikinin ikincisi idi). Bütün şiə və sünni alimləri deyirlərki, bu əvəzlik peyğəmbərə qayıdır. Çoxlu sünni almləri də ‘‘saniyəsnəyni‘‘nin Hu zəmirindən hal olduğunu və onun peyğəmmbərə işarə olduğunu demişlər: Minhacus-sunnətun-nəbəviyyə, c.8, s,472. Saniyəsnəyndən məqsəd peyğəmbər oldugunu da çoxlu sünni alimləri də demişlər. Təbərinin Camiul-bəyan ən təvili ayətil-quran kitabı, c.10, s.135. Alusi, Ruhul-məani fi təfsiril quranil-əzim vəs-səbil-məsani. C.10, s.96-da və Bəğəvi, Təfsiri Bəğəvi, c.2, s.292-də bu həqiqəti qəbul edirlər. Digər bir tərəfdən, saniyəsnəynidən məqsəd Əbubəkr olsa belə, yenə də onun üçün bir fəzilət hesab edilmir. Çünki burada təkcə onların bir yerdə olduqlarından xəbər verilir və öz-özlüyündə heç də fəzilət sayıla bilməz. Çünki belə olsaydı onda gərək peyğəmbərə iman gətirməyib münafiqlik edənlərində özlərinə görə fəzilətləri olsun. Hətta müşiklərin də özlərinə görə fəzilətləri olmalıydı. Çünki peyğəmbərlə birgə idilər. Hətta bəzi alimlərin sözü ilə desək onda ulağın da özünə görə fəziləti və məqamı olmalıdır. Çünki o da, Allahın peyğəmbəri Nuhun gəmisinə minməyə müvvəffəq oldu. Allah taala bu ayədə möminlərə xəbərdarlıq edir ki, əgər siz onu kömək etməsəniz Allah özü onu kömək edəcək. Necə ki müşriklər əlbir olub ou qətlə yetirmək istəyərkən Allah onu kömək etdi. Bir halda ki, o iki nəfərdən biri idi, yəni orada yalnız iki nəfər var idi və başqa heç kəs onunla deyildi və heç bir köməyi yox idi.

İkinci sualınıza gəldikdə isə deməliyik ki, peyğəmbərliyin ilk üç ilində o həzrət gizli şəkildə təbliğat aparır və islama dəvətini ələni etmirdi. Üç ildən sonra Allah taaladan əmr gəldi ki dəvətini ələni elə. Qalan on ildə də müşriklər peyğəmbər və onun tərəfdarlarını öz nəzarəti altında saxlayır və onları əziyyət edirdilər və bilirdilər ki, nəqədər ki peyğəmbər və müsəlmanlar onların nəzarəti altındadır,  bir iş görə bilməzlər. Yəni müsəlmanlar belə bir çətin şərayitdə, müşriklər üçün heç bir təhlükəsi yox idi. Çünki ancaq elə özlərini qoruya bilirdilər. Heç bir güc və qüvvələri yox idi. Amma Allah taaladan hicrət əmri gələndə müsəlmanlar hicrət etməyə başladılar. Müşriklər müsəlmanların onların nəzarəti altından çıxmasını özlərini üçün böyük təhlükə bildilər. Onlar bildilər ki əgər müsəlmanlar Məkkədən kənara gedib özləri üçün bir böyük dəstə yaradıb düşərgə yaradarlarsa, gələcəkdə artıq onlarla mübarizə edə bilməyəcəklər. Peyğmbərin də hicrət edib onlara qoşulması bu düşərgənin daha da güclənməsinə səbəb olacaqdı. Ona görə də peyğəmbəri qətlə yetirmək qərarına gəldilər. Əgər peyğəmbəri qətlə yetirsəydilər, müsəlmanlar nə qədər çox olsalar da peyğəmbər kimi bir rəhbərin olmaması nəticəsində müşriklərə qələbə çala bilməyəcəkdilıər.

Allah sizə yar olsun. 

Sual (98) : Salamun əleykum.İnsan «tələskənlikdən» yaradılıb?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
«Ənbiya» surəsinin 37-ci ayəsində buyurulur: «İnsan tələskənlikdən yaradılıb». Bu ayənin «insan tələskən yaradılıb» kimi tərcümə edilməsi doğru deyildir. Ayə ərəbcə belə ifadə olunur: «xuliqəl-insanu min əcəlin».
Təfsirçilər uyğun ayənin heç də hamıya şamil olunmadığını bildirirlər. Ayədə ilahi yoldan azmış zalım və ya cahil insanlar nəzərdə tutulur. Bu ayə bir növ təkiddir. Yəni insan elə tələsir ki, sanki tələskənlikdən yaradılıb.
Ətrafınıza diqqətlə nəzər salın. Əksər adi insanlar tələsir. İstər xeyir iş olsun, istərsə də şər iş, onlarda hövsələsizlik müşahidə olunur. Hətta günaha batmış insanlara «Allahın qəzəbinə gələrsən» deyəndə, «bəs bu əzab nə üçün gecikir»-deyə soruşurlar. Onların cavabında Allah-təala buyurur: «Ayələrimi sizə göstərəcəyəm, Məni tələsdirməyin» «Ənbiya» surəsi, ayə 37. . Burada ayə əzab, bəla mənasında işlənmişdir.
Tələskənlik insan talehi üçün o qədər təhlükəlidir ki, hətta onu əbədi axirət səadətindən məhrum edə bilər. Tələsən insan daim zərərdədir. Sürücü ötmə əməliyyatında tələsməklə həyatını əldən verir, əkinçi toxumu vaxtından əvvəl səpməklə, məhsuldan məhrum olur, insan özünə həyat yoldaşı seçərkən tələsməklə, ailə həyatını zəhərə döndərir, oruc tutan insan azanın vaxtını gözləməkdə tələsməklə, gün uzunu çəkdiyi zəhməti bada verir. Ona görə də, İslam dini öz ardıcıllarını səbrə dəvət edir. Əksər ayələrdə səbir və namaz kəlmələri qoşa işlənir.

Allah sizə yar olsun.
Sual (99) : Salamun əleykum.Atəşin gülzara döndüyünü görən Nəmrud iman gətirdimi?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
Bütpərəstliklə fəal mübarizənin nəticəsi olaraq, zalım padşah Nəmrud İbrahimi odda yandırmaq qərarına gəldi. Zalım istismarçılar, adətən, avam kütlələrin qəlbini ələ almaq üsullarını gözəl bilirlər. Nəmrud da belələrindən idi. O, «hanı sizin qeyrətiniz», «nə üçün tanrılarınızı müdafiə etmirsiniz», «qeyrətiniz varsa, İbrahimi oda çəkin» kimi şüarlarla xalqı İbrahimə qarşı qaldırdı. Camaat tonqal üçün qırx gün çır-çırpı daşıdı. Tonqal qalandıqdan sonra ətrafında elə bir hərarət yarandı ki, kimsə yaxınlaşa bilmədi. Çox düşündükdən sonra qərara gəldilər ki, İbrahimi mancanağa qoyub, əzəmətli tonqalın içinə atsınlar. Belə də etdilər. Allah-təala buyurur: «Biz də «ey atəş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol» buyurduq»«Ənbiya» surəsi, ayə 69. .
«Əl-mizan»da nəql olunan bir rəvayətə görə Cəbrail (ə) İbrahimin (ə) görüşünə gəlib, dedi: «Köməyə ehtiyacın varmı?». İbrahim (ə) belə cavab verdi: «Sənin köməyinə yox!». Cəbrail ona belə təklif etdi: «Onda Allahdan kömək istə». Həzrət İbrahim dedi: «Hamıdan xəbərdar olması kifayətdir!».
Bütpərəstlər İbrahimi atdıqları odun vahiməsindən fəryad çəkir, Nəmrud isə İbrahimin bir ovuc külə dönəcəyi anı həsrətlə gözləyirdi. Amma tonqal yanıb tükəndikdən sonra İbrahimin sağ-salamat onunla üzbəüz dayandığını görən Nəmrud haray çəkib dedi: «Ey İbrahim! Doğrudan da, sənin Allahın böyük imiş. Səninlə od arasında pərdə çəkəcək qədər böyük! İndi ki, belə oldu, O Allahın qüdrətinə xatir qurbanlıq edirəm».
Rəvayətə görə, Nəmrud dörd min qurban kəsdi. Amma İbrahim ona xatırladı ki, bütpərəstlikdən imtina edib, bir Allaha iman gətirməsə, qurbanları qəbul olmayacaq. Nəmrud isə ona belə cavab verdi: «Belə etsəm, taxt-tacım əlimdən çıxar. Mən isə buna dözə bilmərəm».

Allah sizə yar olsun.
Sual (100) : Salamun əleykum.Bir mühakimədə iki hökm ola bilərmi?
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əleykumus-salam.
«Ənbiya» surəsinin 78-ci ayəsində xarab edilmiş əkin sahəsinə işarə olunur. Dini rəvayətlərdə isə, bu hadisə ətraflı şərh olunur.
Davud peyğəmbərin (ə) dövründə bir qoyun sürüsü gözəl bir bağa girib, onu xarab edir. Bağ sahibi şikayət üçün Davudun yanına gəlir. Onu diqqətlə dinləyən peyğəmbər hökm çıxarır ki, vurulmuş ziyanın əvəzində qoyunlar bağ sahibinə verilsin.
Bu hadisə cərəyan edən vaxt uşaq olan Süleyman, atasına yaxınlaşıb deyir: «Ey Allahın peyğəmbəri, bu hökmü əvəz etsən yaxşıdır. Bağı, bərpa edilənədək qoyunların sahibinə tapşır. Qoyunları isə bağ sahibinə ver ki, bağ bərpa olanadək, südündən yunundan istifadə etsin»  «Məcməul-bəyan». .
Məlumatsızlıq üzündən cahil insanlar elə düşünə bilər ki, uyğun əhvalatda haqqında danışılan iki hökm bir-birinə ziddir. Hansı ki, bir çətinlikdən iki çıxış yolu ola bildiyi kimi, bir mühakimədə də iki müxtəlif hökm verilə bilər.
Davud peyğəmbər bağ sahibinə dəymiş zərəri hesablayaraq, bu zərərin qoyunlarla ödənməsi hökmünü vermişdi. Bu hökm tam ədalətli idi. Oğlu Süleymanın verdiyi hökm də ədalətə əsaslanırdı.
Belə bir hadisənin baş verməsinin hikməti nə idi? «Təfsiri-Safi»də nəql olunur ki, imam Sadiq (ə) buyurmuşdur: «Bu macəra Davud peyğəmbərin canişininin təyini ilə bağlı idi». Hədisdən belə məlum olur ki, uyğun mühakimədə Süleymanın istedadını açıqlanmaqla, onun qarşıdakı peyğəmbərlik məqamına işarə olunurdu.

Allah sizə yar olsun.
Go to TOP